– İktibas Dergisi –

‘Küfür’ ve ismi faili olan ‘kâfir’ Kur’an’ın anahtar kavramlarından birisidir. İmanın zıddı olarak, Kur’an öğretisinin neredeyse yarısını oluşturur. Dolayısıyla ‘îman’ ve ‘mü’min’ ancak küfür ve kâfir kavramlarıyla en iyi şekilde anlaşılabilir. Küfür ve kâfir kavramı Kur’anî kavramlar olduğu için, biz de Kur’an çerçevesinde, Kur’an’a bağlı kalarak, Kur’an’ın küfür ve kâfir kelimelerine yüklediği anlamın sınırlarını aşmadan ve de sarfı nazar etmeden bu kavramı açıklamaya çalışacağız. Kur’an dışında, İslamî düşünce tarihinde ortaya çıkmış kelamî ve mezhebî tartışmalar bu kavramı kamil manada yansıtamaz. Dolayısıyla biz bu görüşlere yer vermeyeceğiz.
Küfür kelimesi Kur’an’ın anahtar kelimelerinden biri ve en önemlisidir. Kur’an mentalitesini çok genel olarak iki kategoriye indirgemek gerekirse, bunun biri îman, diğeri de küfürdür. Şüphesiz aslolan ‘îman’ olmakla birlikte, zıddı bilinmeden iman kamil manada anlaşılamayacaktır. Bu bakımdan ‘küfür’, en az ‘îman’ kadar önemlidir.


Küfür kelimesi sözlükte bir şeyi örtmek (setr etmek), gizlemek, saklamak anlamındadır. Gece, şahısları sakladığı, çiftçi de tohumu toprakta gizlediği için ‘kâfir’ olarak nitelendirilir. Hadid suresinin 20. ayetinde ‘küffar’ kelimesi ‘çiftçi/ziraatçi’ anlamında kullanılmıştır. Bu anlamda Kur’an’da küfürle setr etme birbirine yakın anlamda kullanılmıştır. Nasıl ki setr etmek, bir şeyi örtmek, bürümek ise, küfür de bazı gerçekleri örtmek, yok saymak demektir. Bu anlamda Kur’an daha çok, Allah’ın, îman edip salih ameller işleyen mü’minlerin bazı (küçük) günahlarını örtebileceği müjdesini verirken ‘küfür’den türemiş ‘yükeffiru’, ‘nükeffira’ ya da ‘ükeffira’ fiilleri ‘seyyiatikum’ (günahlarınız) kelimesiyle birlikte kullanmıştır. Allah şöyle buyuruyor: “…eğer namazı kılar, zekatı verir, rasullerime îman edip onlara yardım ederseniz ve Allah’a karz-ı hasen verirseniz, andolsun sizin günahlarınızı örterim…” (5/12; benzer ayetler için bkz. 2/271; 3/195; 8/29; 29/7; 39/35; 47/2; 48/5; 64/9; 65/5; 66/8). “Eğer nehyolunduğunuz büyük günahlardan kaçınırsanız, (küçük) günahlarınızı örteriz…” (4/31)

Okumaya devam et “Küfür Nedir ?”