Ali Umuç

KUR’AN-I KERİM TARİHİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Önceki bölümde Kur’an-ı Kerim hakkında genel bilgiler aktarmaya çalıştık. Şimdi de Kur’an-ı Kerim’in nüzulundan günümüze gelinceye kadar, bir kelimesi bile değişmeden nasıl muhafaza edildiğini açıklamaya çalışacağız. Bu bölümde Kur’an’ın niçin toplandığını, nasıl toplandığını ve nasıl muhafaza edildiğini açıklayarak Kur’an tarihi hakkında genel bilgiler vereceğiz. Yine bu bölümde, hem İslam düşmanı müşteşriklerin Kur’an tarihi hakkında ortaya attıkları iddialara gereken cevapları verecek, hem de İslam düşmanlarına malzeme vererek Kur’an’ın tahrif edildiği zannına onları götüren bazı İslam alimlerinin kitaplarına aldıkları rivayetleri tenkit edeceğiz. Bilindiği gibi, İslami kitapların büyük bir çoğunluğunda Kur’an tarihi hakkında nakledilen bilgiler, alimlerin birbirlerinden yaptıkları nakillerden oluşmaktadır. Bu nakillerin arasında bazen çelişki ve tutarsızlıklar olduğu gibi, bazen de Kur’an’ı Kerim’in değiştirildiği şüphesine bile insanları sevk eden nakilleri görmek mümkündür. Bize göre uydurmalığı hakkında en ufak bir şüphe dahi olmaması gereken bu tip rivayetleri, alimlerimiz te’vil ederek; Kur’an;a, Sünnet’e ve Akla uydurmaya gayret etmişlerdir. Bizde bu bölümde delil verirken bazen nakli kullanacağız, ama aynı zamanda aklımızı da kullanarak gerektiğinde metin tenkidi yapacağız. Bu yüzden, Kur’an ve Sünnet’e aykırı olmayan ancak geleneksel islami anlayışın genel kabullerine zıt bazı bilgilere bu bölümde rastlamanız mümkündür. Bize göre; gelenekçi kesimden bazıları; tevatürle gelen Kur’an-ı Kerim’deki bazı sure ve ayetlerin çıkarıldığını belirten haberi ahadları zayıf ve uydurma olduğuna bakmadan nakletmişlerdir. Nakledilen bu rivayetlerin senedi sahih ve metni problemsiz hadisler olduğunu sananlar, bizim yorumlarımızla sünneti reddettiğimizi zannedeceklerdir. Ancak dikkatle bakıldığında meselenin Sünnetin inkarıyla alakası olmadığı görülecektir. Şimdi konuyu soru-cevap yöntemiyle aktarmaya çalışalım.

Okumaya devam et “Kuran Tarihi”