Birinci Bölüm

İslâm Akaidi’nin üzerinde çok tartışılan temel konularından biri olan “Ecel” konusu, aynı zamanda Akaid İlmi’nin, İlmi Kelâm olarak isim almasına sebep olan meselelerden biridir. Ama bu konu, İslâm dini ile ortaya çıkmış bir konu değildir. “Ecel” konusu, çok eski zamanlardan beri tüm düşünürlerin ilgi alanlarına girmiş ve felsefe kitaplarında ayrıntılı incelemelere tâbi tutulmuştur. Müslüman kesimde “ecel”, “ecel-i müsemma”, “ecel-i kaza” ve “ecelin kısalması ve uzaması” gibi başlıklarda ele alınıp üzerinde çokça durulmuş olan “ecel” konusunda, mezhepler itibarıyla farklı görüşler, hatta ekoller oluşmuştur. Bu konuda görüş ileri sürenlerin en meşhurları Eşaıre ve Mu’tezile mezhepleri olup, ortaya atılan en meşhur bakış açısı da “maktulün ölümü örneğidir. Bu örnekte, insanın bir başkası tarafından isteyerek veya kaza ile öldürülmesi durumundaki ecel kavramı tartışılmaktadır.

Okumaya devam et “ECEL (insanların, toplumların, evrenin eceli, ecelin değişip değişmediği)”