Bakın ve Görün

[6 / 6] Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi ? Yeryüzünde size vermediğimiz imkânları onlara vermiştik. Onlara gökten bol bol yağmur indirmiş , altlarından ırmaklar akıtmıştık . Fakat onları günahlarından dolayı helak ettik. Ve kendilerinden sonra başka bir nesil yarattık.

[7 / 185] Allah’ın göklerdeki ve yerdeki mülkiyet ve tasarrufuna , Allah’ın yaratmış olduğu herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline hiç bakmadılar mı ? Artık bu Kur’ân’dan sonra başka hangi söze inanacaklar.

[10 / 101] De ki: «Bir bakın neler var göklerde ve yerde ! Fakat o deliller , o uyarılar iman etmeyecek bir kavme ne fayda sağlar ki !

[13 / 41] Görmüyorlar mı ki , biz yeri etrafından eksiltip duruyoruz ? Ve Allah öyle hükmünü icra eder ki, hükmünü değiştirecek yoktur. O çok hızlı hesap görür.

[16 / 48] Allah’ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi ? Onun gölgeleri , boyun eğerek ve Allah’a secde ederek sağa sola döner.

[16 / 79] Göğün boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmediler mi ? Onları orada Allah’tan başkası tutamaz. Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.

[17 / 99] Gökleri ve yeri yaratmış olan Allah’ın , kendilerinin benzerini yaratmaya kâdir olduğunu görmediler mi ? Kendileri için şüphe edilmeyen bir vâde tayin etmiştir. Fakat zalimler , inkârlarında yine de ısrar ederler.

[21 / 30] O küfredenler görmediler mi ki , gökler ve yer bitişik idiler de Biz onları ayırdık; canlı olan her şeyi sudan yaptık. Hala inanmıyorlar mı ?

[21 / 44] Doğrusu Biz onları ve atalarını yaşattık , hatta o ömür onlara uzun geldi. Fakat şimdi görmüyorlar mı ki , yeryüzünü etrafından eksiltip duruyoruz ? O halde üstün gelen onlar mıdır ?

[22 / 18] Göklerde ve yerde olanların, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanların ve insanların birçoğunun Allah’a secde ettiklerini görmüyor musun ? İnsanların birçoğu da azabı hak etmiştir. Allah’ın alçalttığı kimseyi yükseltebilecek yoktur. Doğrusu Allah ne dilerse yapar.

[22 / 63] Görmüyor musun ki Allah’ın gökten indirdiği su ile yeryüzü yemyeşil oluveriyor ? Gerçekten Allah lütuf sahibidir , her şeyden haberdardır.

[22 / 65] Allah’ın yerde olanları ve emriyle denizlerde yürüyen gemileri buyruğunuz altına vermiş olduğunu ; buyruğu olmaksızın yere düşmemesi için göğü O ‘ nun tuttuğunu görmez misin ? Doğrusu Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametli olandır.

[24 / 41] Göklerde ve yerde bulunanlarla , dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların Allah’ı tesbih ettiklerini görmez misin ? Her biri kendi tesbihini ve duâsını bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir.

[24 / 43] Görmedin mi ki ; Allah, bulutları sürer, sonra onları bir araya getirip üst üste yığar . Ve sen , onların arasından yağmurun yağdığını görürsün . Gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indirir de dilediğini ona uğratır ve dilediğinden onu uzak tutar . Onun şimşeğinin pırıltısı , neredeyse gözleri alıverecek.

[25 / 45] Rabbinin gölgeyi nasıl uzatmakta olduğunu görmedin mi ? Dileseydi elbette onu hareketsiz de kılardı . Sonra Biz güneşi ona nasıl delil kılmışız ?

[26 / 7] Yeryüzüne bir bakmadılar mı ? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirmişiz .

[27 / 86] Görmediler mi ki , dinlensinler diye geceyi yarattık ve (çalışsınlar diye) gündüzü apaydınlık yaptık. İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır.

[28 / 71] De ki: «Düşündünüz mü hiç , eğer Allah üzerinizde geceyi tâ kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah’tan başka size ışık getirecek ilah kimdir ? Hâlâ dinlemeyecek misiniz ?»

[28 / 72] De ki: Söyleyin bakalım , eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah’tan başka , istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek ilah kimdir ? Hâla görmeyecek misiniz ?

[29 / 20] De ki: «Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün . İşte Allah aynı şekilde ahiret yaratmasını da yapacaktır. Doğrusu Allah her şeye Kâdir’dir.
[29 / 67] Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken Bizim Mekke’yi güven içinde ve kutsal bir yer kıldığımızı
görmediler mı ? Bâtıla inanıp da , Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar ?

[30 / 8] Vicdanlarında bir düşünmediler mi ? Allah gökleri ve yeri ve ikisi arasındaki şeyleri gerçeğe uygun ve belirli bir süre için yaratmıştır . Bununla beraber insanlardan bir çoğu Rablerine kavuşmayı inkâr ederler.

[30 / 9] Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden önce geçmiş kimselerin sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı ? Ki onlar kendilerinden daha kuvvetli idiler , yeryüzünü kazıp alt üst ederek onlardan çok imar etmiş kimseydiler ve onlara belgelerle peygamberler gelmişti . Böylece Allah onlara zulmetmiyor , onlar kendilerine zulmediyorlardı .

[30 / 50] Şimdi bak Allah’ın rahmetinin eserlerine ! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor ? Şüphe yok ki O, mutlaka ölüleri diriltir . O her şeye Kâdirdir .

[31 / 20] Allah’ın göklerde olanları da , yerde olanları da buyruğunuz altına verdiğini , nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmez misiniz ? İnsanlardan , Allah hakkında hiçbir bilgisi olmadan , doğruluk rehberi ve aydınlatıcı bir Kitap bulunmadan tartışanlar vardır.

[31 / 29] Allah’ın geceyi gündüze ve gündüzü geceye kattığını , her biri belirli bir süreye kadar hareket edecek olan güneşi ve ay’ı buyruk altında tuttuğunu ; Allah’ın, yaptıklarınızdan haberdar olduğunu bilmez misin ?

[31 / 31] Gemilerin denizde Allah’ın lütfuyla yürüdüğünü görmez misin ? Allah böylece size varlığının delillerini gösterir. Bunlarda , pek sabırlı ve çok şükreden kimselerin hepsine ibretler vardır.

[32 / 27] Kuru yerlere suyu gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekinleri çıkardığımızı görmezler mı ? Hâla görmeyecekler mi?

[34 / 9] Ya gökten ve yerden önlerindekine ve arkalarındakine bir bakmazlar mı ? Dilesek kendilerini yere geçiriveririz. Yahut gökten üzerlerine parçalar düşürüveririz. Şüphesiz bunda Allah’a yönelen her kul için bir ibret vardır.

[35 / 27] Allah’ın gökten su indirdiğini görmez misin ? Biz onunla türlü türlü renkte meyveler yetiştirmiş ; dağlarda da beyaz, kırmızı, siyah ve türlü renkte yollar var etmişizdir.

[35 / 40] De ki: Allah’ı bırakıp da taptığınız , ortaklarınızı gördünüz mü ? Gösterin bana ! Onlar yerdeki hangi şeyi yarattılar ? Yoksa onların göklerde mi bir ortaklıkları var ? Yahut biz onlara, (bu hususta) bir kitap mı verdik de onlar, o kitaptaki bir delile dayanıyorlar ? Hayır ! O zalimler birbirlerine , aldatmadan başka bir şey vaad etmiyorlar.

[35 / 44] Yeryüzünde gezip bir bakmadılar mı , kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş ? Halbuki onlar , bunlardan daha güçlüydüler . Ne göklerde ve ne de yerde hiçbir şey Allah’ı aciz bırakamaz . Çünkü o her şeyi bilendir, her şeye Kâdirdir .

[36 / 71-72-73] Kudretimizle kendileri için hayvanlar yarattığımızı görmezler mi ? Onlara sahip olmaktadırlar. Onları, kendilerinin hizmetine vermişiz de , hem onlardan binekleri var , hem de onlardan yiyorlar. Onlarda daha birçok menfaatleri ve türlü içecekleri de var. Hâlâ şükretmeyecekler mi ?

[36 / 77-78] İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da: «Çürümüş kemikleri kim yaratacak» diyerek , Bize misal vermeye kalkar ?

[39 / 21] Allah’ın gökten bir su indirip , onu yerdeki kaynaklara yerleştiren, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler yetiştiren olduğunu görmez misin ? Sonra onları kurutur ki sen de onları sapsarı görürsün sonra da çerçöpe çevirir . Şüphesiz bunlarda, akıl sahipleri için öğüt vardır.

[46 / 4] De ki: «Allah’ı bırakıp taptığınız şeyleri görüyor musunuz ? Yeryüzünde ne yaratmışlar bana göstersenize ! Yoksa Allah’la ortaklıkları göklerde midir ? Eğer doğru sözlüyseniz , size indirilmiş bir kitap veya intikal etmiş bir bilgi kalıntısı varsa bana getirin.»

[46 / 33] Gökleri , yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın , ölüleri diriltmeye de kâdir olduğunu görmezler mı ? Evet; O her şeye Kâdir’dir.

[50 / 6] Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı ? Biz , onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik ? Onun hiç bir çatlağı yok.

[51 / 20-21] Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardır . Kendi nefislerinizde de öyle.
Görmüyor musunuz?

[67 / 3-4] O ki, birbiri ile âhenkli yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak , bir bozukluk görebiliyor musun ? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak ; ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer.

[67 / 19] Üzerlerinde kanat çırpan dizi dizi kuşları görmezler mı ? Onları havada Rahman olan Allah’tan başkası tutmuyor. Doğrusu O , her şeyi görendir.

[71 / 15] Allah ‘ ın , yedi kat göğü birbiriyle ahenkli olarak nasıl yarattığını görmediniz mi ?

[86 / 5] İnsan bir baksın , hangi şeyden yaratıldı ? Bir atılan sudan yaratılmıştır ki , arka kemiği ile göğüs kemikleri arasından çıkıverir.

[88 / 17-20] Bu insanlar , devenin nasıl yaratıldığına , göğün nasıl yükseltildiğine , dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı ?

Oğuz Bakar

Reklamlar

One thought on “Bakın ve Görün

Add yours

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: