Bazı vakitlerde namaza sınırlama getiren rivayetler Kuran’a aykırıdır

Soru: Güneş doğarken namaz kılmak mekruhtur diye biliyoruz. Bununu sebebinin de çok eski çağlarda insanların, yaşam üzerindeki olumlu etkisinden dolayı güneşi bir tanrı olarak algılamaları, o zaman bunun bir tabiat olayı olduğu bilinmediği için güneşin her doğuşu esnasında minnet duygularını ifade etmek için insanların güneşe tapınmaları olduğu söyleniyor. Böyle yanlış şeylerin meydana gelmemesi için de güneş doğarken namaz kılmanın mekruh olduğunu duymuştum. Eğer sebep bu ise Allah’ın birliğine, ahirete, meleklerine ve peygamberlerine inanan ve güneşin doğmasının bir tabiat olayı olduğunun bilincine varan münevver bir Müslüman’ın tam namaz kılarken güneşin doğması, batması ve buna benzer tabiat olaylarını da yanlış bir şekilde algılamasının mümkün olmayacağını düşünüyorum. Ben sabah namazımı kılarken “acaba güneş şu an doğmakta mı? Ya namaza durduktan sonra doğmaya başlarsa?” diye düşünüyorum. Yani bu konuda tereddütlerim oluyor. Bazen sabah namazı güneşin tam doğuşuna denk gelebiliyor. Burada önemli olan niyet mi? İslâmiyet’te pek çok şeyi bir mantıkla izah etmek mümkün olduğuna göre acaba yanlış mı düşünüyorum? (Erhan Merdioğlu)

Abdullah İbn Ömer’e dayandırılan rivayet
Cevap: Sabah namazının ve ikindi namazının farzı kılındıktan sonra yani güneş doğarken, batarken, bir de öğle vakti güneşin tam ufkun ortasına geldiği zaman nafile namaz kılmanın mekruh olduğunu belirten bazı rivayetler vardır. Şeyh Alî Nâsıf, et-Tâ-cu’l-Câmi’u li’l-Usûl fî Ahâdîsi’r-Resul adlı eserinde bu rivayetleri toplamıştır. Abdullah İbn Abbas’a dayandırılan bir rivayete göre Hz. Peygamber, sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar, ikindi namazından sonra da güneş batıncaya kadar (nafile) namaz kılmaktan men etmiştir.

Abdullah İbn Ömer’e dayandırılan bir rivayete göre de Peygamber şöyle demiştir: “Güneş doğarken, batarken namaz kılmaya çalışmayınız. Çünkü güneş, şeytanın iki boynuzu üzerine doğup batar.” Bir başka rivayette de “Güneşin kaşı görününce, güneş yükselinceye dek namazı erteleyin, güneşin kaşı kaybolunca, tam batıncaya kadar namazı erteleyin” denilmektedir (Seyhan ve Nesâî). Amr ibn Abse ise şöyle demiş: “Ey Allah’ın Elçisi, dedim, gecenin hangi vaktinde namaz ve dua daha çok işitilir (kabul edilir)? Buyurdu ki: Gece ortasının sonları. O zaman, dilediğin kadar namaz kıl çünkü o vakitte kılınan namaz meşhuddur, mektuptur (melekler o namaza tanık olurlar, onu yazarlar, o namaz gerçekten kılınacak, kabul edilecek namazdır).“Namaz, yapılması gereken bir ibadettir”
Sabah namazını kılıncaya dek ibadet et. Sabah namazından sonra güneş doğup bir iki mızrak boyu yükselinceye dek kıs (artık namaz kılma). Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından doğar. O zamanda kafirler güneşe taparlar. Ondan sonra dilediğin kadar namaz kıl, namaz meşhuddur, mektuptur. Nihayet mızrağın gölgesi kendisine eşit duruma (yani sağa sola sapmadan tam ortaya gelip kendisine yapışır hale) gelince kıs (o zaman namaz kılma). Çünkü o zaman cehennem iyice yakılıp işitilir, en sıcak hale getirilir. Ve kapıları da açılır.

Güneş ufkun ortasından (sağa) kayınca yine dilediğin kadar namaz kıl, namaz yapılması gereken bir ibadettir, melekler ona tanık olur. Ta ikindinin farzını kılıncaya dek. Ondan sonra güneş batincaya kadar kılma. Zira güneş, şeytanın iki boynuzu arasına batar ve kafirler güneşe taparlar” (Müslim ve 4 Sünen). Bir başka rivayette de Hz. Peygamber, cuma günleri hariç diğer günlerde gündüzün tam ortasında namaz kılmaktan hoşlanmazdı. Çünkü o zaman cehennem iyice yakılıp kızdırılırmış. Görüldüğü üzere burada üç rivayet var. Biri Abbas oğlu Abdullah’a, öteki Ömer oğlu Abdullah’a, üçüncüsü de Abse oğlu Amr’a dayandırılmıştır.

 

Abbas oğlu Abdullah’a, Ömer oğlu Abdullah’a ve Abse oğlu Amr’a dayandırılan habere göre Peygamber, belirtilen zamanlarda namaz kılmamayı öğütlediği yahut bu zamanlarda namaz kılmaktan hoşlanmadığı anlatılırken başka bir rivayette ise ibadet için hiçbir zaman sınırlaması bulunmadığı vurgulanmaktadır. Nesai’nin rivayetine göre Hz. Peygamber, “Ey Abd-i Menâf Oğulları, hiç kimsenin, gece gündüz, dilediği zaman, Kabe’yi tavaf etmesine ve namaz kılmasına engel olmayınız” buyurmaktadır. Bu rivayet, bazı vakitlerde namaza kısıtlama getiren öteki rivayetlere aykırıdır. Ayrıca bu kerahet vakti hakkındaki rivayetler Kuran’a da aykırı-dır. Çünkü Kuran’da namaz için bir vakit sınırlaması getirilmemiş, tam tersine güneş doğarken, batarken, namaz kılınması, sabah akşam her zaman secdeye vararak Allah’ın anılması emredilmiştir.

“Gündüzün iki ucunda (sabah, akşam) namaz kıl” (Hûd: 114), “Rabbini, içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma” (Araf: 205), “Göklerde ve yerde olanların hepsi, ister istemez Allah’a secde ederler. Gölgeleri de sabah akşam (uzanıp kısalarak O’na secde etmektedirler)” (Ra’d: 15), “(Allah’ın ışığı) yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Onların içinde sabah akşam O’nu tespih ederfşanının yüceliğini anar)lar” (Nur: 36).

Bu ayetlerde güneş doğarken, batarken her zaman Allah’ın anıldığı belirtilmekte ve Allah’ı böyle ananlar övülmektedir. Rivayetlerde geçen “Güneş, şeytanın iki boynuzu arasında doğar, batar” söylemi bilimsel gerçeklere terstir. Gerçi bunu o zamanlarda şeytana tapıldığı şeklinde mecazi bir söylem olarak yorumlamışlardır ama doğrusu akıl ve gönül Peygamber’in böyle bir ifade kullandığını kabul etmiyor. Zira güneş ne doğar, ne de batar. Güneşin doğup batması, dünyanın, kendi çevresinde dönmesinden kaynaklanır. Ayrıca güneş, öyle şeytanın boynuzları arasına sığacak kadar küçük değildir.

Anılan ayetlerin gösterdiği üzere Kuran’da namaz için bir sınırlama konulmaması gerçeğine aykın olduğu gibi ayrıca birbiriyle de çelişkili olan ve bir iki asır, ağızdan ağıza dolaştıktan sonra yazıya geçirilen iki üç kişiye dayandırılmış aktarımlarla din hükmü saptanamaz. Nitekim Hz. Ali, namazgahta, bayram namazından önce namaz kılan bazı kimseleri görünce: “Ben Allah’ın Elçisi’nin böyle yaptığını görmedim” buyurmuş; “Öyle ise niçin men etmiyorsun?” diyenlere, “Namaz kılmakta olan bir kulu men eden adamı gördün mü? (Alak: 10-11) tehdidi altına girmekten korkarım” demiştir (Râzî, Mefâtîh: 30/21).

Namaz için kerahet vakti diye bir şey yoktur. Her zaman namaz kılınabilir. Hiç ibadet için kerahet vakti olur mu? “Falana veya filana benzememek için” gerekçesi ise anlamsızdır. Dünyada bu kadar din ve ibadet türü var. Pekâlâ Müslümanların kerahet vakti saymadıkları ibadet zamanlarında da ibadet eden başka din mensupları vardır. Öyleyse onlara benzememek için normal ibadetleri de mi bırakacağız? Hem Allah’a ibadet edenlere benzememek diye bir prensip de yoktur. Çünkü yüce Allah, Hz. Peygamber’e, kendinden önceki peygamberlerin izinde gitmesini emretmektedir (En’âm: 90).

 

Kaynak:Gazete Vatan

Reklamlar

10 thoughts on “Bazı vakitlerde namaza sınırlama getiren rivayetler Kuran’a aykırıdır

Add yours

 1. SLM,artik zamani geldi ssnirim,dilerimki Rabbimizden, birileri artik Kuran i
  ——–TARAFSIZ——— bir sekilde aciklasinlar,Insanlar/inananlar artik, rahat etsin.

 2. namazların herhangi bir vakitte kılınmasını kerahet kavramıyla sınırlandırmanın İslami olmadığını düşünüyorum. fakat bu düşüncede olmamla birlikte bu konudaki hadisleri üç beş kişinin rivayeti diye bir tarafa atmanın da yanlış olduğu inancındayım. yukardaki yorum yerine şöyle bir izah getirilseydi daha tutarlı olunurdu: efendimiz islamın ilk yıllarında nasıl
  hadisleri yazmayı yasakladıysa yine bu yıllarda da müminlerin yanlış bir inanca kapılıp da güneşe tapanlarla kendilerini özdeştirmelerine engel olmak istemiştir.
  veya böyle yanlış bir ibadet yapan kimselere -müşriklere
  benzememek için saçlarını uzatması gibi- muhalefet olsun diye bu emri vermiştir.öyleyse günümüzde böyle bir sakınca olmadığına göre herhangi bir vakitte namaz kılmanın bir mahzuru yoktur… saygılarımla

 3. KURANDA NAMAZ YOKTUR,NASIL KILINDIĞI,KAÇ REKAT KILINDIĞI,KAZASININ OLUP OLMADIĞI,HASTALIK HALİ ,BOZAN KURALLAR,HANGİ DİLDE NE OKUNACAĞI,İMAM,MUEZZIN,KAÇ VAKIT 2,3,5….VS BUNLAR TAHMINI VE ZORLAMADIR,KURAN EKSIK DEGILDIR.

  Salat,İslam beytine yani İslam ailesine girenlerin,bildiğimiz bir aile yapısı ve bağları gibi Allahı ve birbirlerini sevmeleri,destek vermeleri,bağlılık,yükümlülük göstermeleri,irtibat halinde olmalarıdır,hayra barışa çalışmalarıdır. Müminler birbirinin kardeşidir..İslam ailesine girenlerin göstermesi gereken bağlılık,misak yani salat dosdoğru Kuran ögudunu icra ederek ,sımsıkı sarılarak,hayata geçirerek olur.İlkel bir kabile için bile salat kavramı aslında basittir.

  Araf 7:170 Kitab’a sımsıkı sarılıp salatı(bağlılığı) dosdoğru ikame edenler var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz

  KURANA SIMSIKI SARILIP ÖĞÜTLERINI HAYATA GEÇİREREK,İCRA EDEREK OLUR…

  Secde itaat etmektir,hiç bir ayette yere kapanma anlaında değildir,hıç bir ayette salatın parcası olarak gecmez,hep ayrı fııller olarak gecer.Kutsal kurban tasının,arapların bas putu Allatın önunde yere kapandığında Allahın önunde yere kapandığının delılın nedır,eskı putperstlerde aynı şeyı yapıyordu,uyan Allah sekıl değil,sah damarından yakın,sekılsel olmayan bir varlığın önü,arkası olmaz,ancak sembol tas koyarsın,buda zaten putperstliktir.

  SECDE:İtaat etme,uyma,kabul etme

  KIYAM:Ayağa kalkma,Bir işe girişme, kalkışma, teşebbüs etme,Allah için başkaldırma

  RUKU: tevazü etmek,Alçak gönulluk göstermek

  SALAT :Risalet,vahiy,öğüt,bağlılık,sevgi ile destek,irtibat

  İKAME ETMEK: Ayağa kaldırmak , yeniden diriltmek , icra etmek

  SALATI İKAME ETMEK: Bağlılığı,desteği,öğüdü icra etmek

 4. slmaleykum…..
  toprakerdem kardesim…
  gözümüzün kalbimizin nuru namazi geregi gibi kilmaz iseniz böyle sapik seytana hizmet eden fikirlere saparsiniz

  SECDE:İtaat etme,uyma,kabul etme

  KIYAM:Ayağa kalkma,Bir işe girişme, kalkışma, teşebbüs etme,Allah için başkaldırma

  RUKU: tevazü etmek,Alçak gönulluk göstermek

  SALAT :Risalet,vahiy,öğüt,bağlılık,sevgi ile destek,irtibat

  İKAME ETMEK: Ayağa kaldırmak , yeniden diriltmek , icra etmek

  SALATI İKAME ETMEK: Bağlılığı,desteği,öğüdü icra etmek

  …gayet güzel aciklamissiniz..
  bes vakit bedeniniz ve kalbinizle kildiginiz namaz hareketleri ile bu manalari hem kendinize hemde tüm cevrenize hatirlatmis olursunuz,tabii ki samimiyet sart,nefse agir geldigi icin insana musallat olan olumsuz vesveseler böylece insani namazindan eder,sizin gibileride kullanir.
  kendinize yazik etmeyin biranevvel aklinizi kullanin, yoksa ziyana ugrayanlardan olursunuz…
  lütfen bir daha düsünün……

 5. mesut baha kandemir:

  slmaleykum…..
  toprakerdem kardesim…
  gözümüzün kalbimizin nuru namazi geregi gibi kilmaz iseniz böyle sapik seytana hizmet eden fikirlere saparsiniz

  SECDE:İtaat etme,uyma,kabul etme

  KIYAM:Ayağa kalkma,Bir işe girişme, kalkışma, teşebbüs etme,Allah için başkaldırma

  RUKU: tevazü etmek,Alçak gönulluk göstermek

  SALAT :Risalet,vahiy,öğüt,bağlılık,sevgi ile destek,irtibat

  İKAME ETMEK: Ayağa kaldırmak , yeniden diriltmek , icra etmek

  SALATI İKAME ETMEK: Bağlılığı,desteği,öğüdü icra etmek

  …gayet güzel aciklamissiniz..
  bes vakit bedeniniz ve kalbinizle kildiginiz namaz hareketleri ile bu manalari hem kendinize hemde tüm cevrenize hatirlatmis olursunuz,tabii ki samimiyet sart,nefse agir geldigi icin insana musallat olan olumsuz vesveseler böylece insani namazindan eder,sizin gibileride kullanir.
  kendinize yazik etmeyin biranevvel aklinizi kullanin, yoksa ziyana ugrayanlardan olursunuz…
  lütfen bir daha düsünün……
  SLM, kardesim,namaz=arapcami,yoksa farscami?
  sizlere üstünde düsnmeniz icin 1ayet sunmak istiyorum,nsallah
  Kehf 22
  (Mekkî 69) 22 “Üç kişiydiler, dördüncüleri köpekleriydi.” diyecekler. Şunu da diyecekler: “Beş kişiydiler, altıncıları köpekleriydi.” Gaybı taşlamaktır/bilinmeyen şey hakkında atıp tutmaktır bu. Şöyle de derler: “Yedi kişidirler, sekizincileri de köpekleridir.” De ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkıda bilgisi olan, çok azdır.” O halde, onlar hakkında yüzeysel bir tartışma dışında hiçbir çekişmeye girme. Onlar hakkında, konuşup duranlardan hiç kimseye bir şey sorma.

  Bakiniz ne güzel aciklamis Rabbimiz 3,4,5,6,7,8 ayrica Âl-i İmrân 41 Nisâ 11,12,ve176 ya bakabilirsin,sayilarin nasil aciklandigini.
  Simdi sen iddiani bizlere Kuran dan sunmalisin,5vakti!!
  Yok kardesim, kuranda yazmaz ama,baska yerleden ögreniyorum,dersen: Zuhruf/44 “Dogrusu o Kur’an, senin için de, kavmin için de bir ögüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.”üzerinde düsünmelsin,derim,Insallah en dogrusunu bulmaya calisacagiz.

  Not, Aliaksoy kardesim, ilk yazim tamdi ama yarim cikmis,o yüzden eklme yaptim,nedenini bilmiyorum.

  Selametle.

 6. talip:

  namazların herhangi bir vakitte kılınmasını kerahet kavramıyla sınırlandırmanın İslami olmadığını düşünüyorum. fakat bu düşüncede olmamla birlikte bu konudaki hadisleri üç beş kişinin rivayeti diye bir tarafa atmanın da yanlış olduğu inancındayım. yukardaki yorum yerine şöyle bir izah getirilseydi daha tutarlı olunurdu: efendimiz islamın ilk yıllarında nasıl
  hadisleri yazmayı yasakladıysa yine bu yıllarda da müminlerin yanlış bir inanca kapılıp da güneşe tapanlarla kendilerini özdeştirmelerine engel olmak istemiştir.
  veya böyle yanlış bir ibadet yapan kimselere -müşriklere
  benzememek için saçlarını uzatması gibi- muhalefet olsun diye bu emri vermiştir.öyleyse günümüzde böyle bir sakınca olmadığına göre herhangi bir vakitte namaz kılmanın bir mahzuru yoktur… saygılarımla

  Slm,kardesim, ya DAYATIRLARSA;DAYATMIYORLARMI 5 VAKIT FARZ DIR DIYE????

 7. (süleyman Ates,den alinti)“Gündüzün iki ucunda (sabah, akşam) namaz kıl” (Hûd: 114), “Rabbini, içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma” (Araf: 205), “Göklerde ve yerde olanların hepsi, ister istemez Allah’a secde ederler. Gölgeleri de sabah akşam (uzanıp kısalarak O’na secde etmektedirler)” (Ra’d: 15), “(Allah’ın ışığı) yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Onların içinde sabah akşam O’nu tespih ederfşanının yüceliğini anar)lar” (Nur: 36).

  SABAH AKSAM; Bir sürekliligi anlatir,ayni cehennem yada cennet ile ilgili ayetlerde, gecen ..onlar SABAH-AKSAM atse arzolunurlar..misali
  yaniliyorda olabilirim,ama kurani bir bütünü ile ele aldgimizda ortaya bu kavram cikiyor bence.
  En dogrsunu Rabbimiz bilir.

 8. Selam.namaz fars kökenli olup,katsiligi dua,ibadet.Allaha yakaris,gibi anlamlar tasir.ne 5 vakitle,nede 500 vakitle sinirli degildir.5 vakit ise,neden iranda 3 vakittir namaz?.softalar,yobazlar,hem islami,hemde islam ülkelerini cagdasliktan uzak tutmus,ve cook geride birakmistir,vede medeniyetten,teknolojiden uzak tutmayada devam ediyorlar.bunlar islam düsmanidirlar.emevi din düsmanligi devam ediyor.ve islam ülkeleri emevi islami ile yönetiliyorlar..islamda ne 5 vakit namaz,ne türban,ne bas ürtüsü yoktur.ispatta edemiyorlar..diyanet bile cevap veremiyor bu konulara.kara yobazlar illaaa 5 vakit,illaaa carsaf,türban diye bögürüyorlar,omlarin islerine öyle geliyor,ama emrolunmayan seyleri emir gibi bize kaziklamaya kalkiyorlar,tabiiki sorulacak bunlar bu yobazlara Allah tarafindan..islamiyeti en geri,en kötü din göstermeyi basardilar tüm dünyaya.günes dogarken,günese dogru namaz kilan bir mümin,günesin tüm yüceligini,gücünü tasavvur ederek,ve güneside yaratanin Allah oldugunu idrak ederek,Allahin ne kadar yüce,ve kudretli oldugunu düsünürse, bu kildigi namaz en kabul gören namazi olmazmi?yuh olsun yobazlara.islami carsafa,türbana,hatta cuvala soktular,o yasak,bu günah,falan sakincali,YAHU BE YOBAZLAR ISNSANLARI ISLAMIYETTEN SOGUTUP;KORKUTUP KACIRIYORSUNUZ;;BUNLAR SORULMAZMI SIZLERE BIR GÜN::YOK KIBLE;YOK;KURANI SÖYLE OKU;BÖYLE OKUYAMAZSSIN:SENMISIN KURANIN SAHIBI KARA YOBAZ;;YOK ALLAHTAN KORKUN;NEDEN KORKAR INSAN ALLAHTAN;;ONA NASIL YAKIN OLUR KORKARSA::SIZ YOBAZLAR;VE SEN SÜLEYMAN ATES KOCA YOBAZ;SEN KORK ALLAHTAN INSANLARI ALLAHTAN KORKUTUP UZAKLASTIRDIGIN ICIN;;NAMAZ IBADET YARATANA;ALLAHA YAPILIR;HER YERDE;HER ZAMAN;INSANA UYGUN OLAN;YERI VE MEKANI SECMEKTIR:CEKIN ELINIZI ISLAMIYETTEN EMEVI YOBAZLARI;ÖMERLER;OSMANLAR;BEKIRLER;MUAVIYELER;MÜLCEMLER;YEZITLER;;ISLAMIYET SIZIN TEKELINIZDE DEGIL::YÜZLERCE YILLARDIR ISLAMIYETE YAPMIS OLDUGUNUZ KÖTÜLÜKLER YETER::ISLAMI;VE INSANLIGI DAHA FAZLA KORKUYA;VE KÖTÜLÜGE;ASILIGE;ATEISTLIGE ZORLAMAYINIZ;RAHAT BIRAKIN ISLAMIYETI;;SIZIN GIBI YOBAZLARA KESINLIKLE IHTIYACI YOK YÜCE DINIMIZ ISLAMIYETIN:::

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: