Kuran’da 19 mucizesi

Kuran’ın matematiksel mucizelerinin bir başka yönü ise 19 sayısının, ayetlerin içine şifresel bir biçimde yerleştirilmiş olmasıdır. Kuran’da “Onun üzerinde ondokuz vardır.” (Müddessir Suresi, 30) ayeti ile dikkat çekilen bu sayı, Kuran’ın birçok yerinde şifrelenmiştir. Bunun örneklerinden bir kısmını şöyle sayabiliriz:

Besmele 19 harftir.

1.harf 8.harf 15.harf
2.harf 9.harf 16.harf
3.harf 10.harf 17.harf
4.harf 11.harf 18.harf
5.harf 12.harf 19.harf
6.harf 13.harf
7.harf 14.harf

Kuran 114 (19 x 6) sureden oluşur.

İlk vahyolan sure (96. sure) sondan 19. suredir.

Kuran’ın ilk vahyedilen ayetleri 96. surenin ilk 5 ayetidir ve bu ayetlerin toplam kelime sayısı 19’dur.

.
9. kelime 8. kelime 7. kelime 6. kelime
.
12. kelime 11. kelime 10. kelime
.
19. kelime 18. kelime 17. kelime 16. kelime

Görüldüğü gibi ilk 5 ayet toplam 19 kelimeden oluşmaktadır. Arada geçen “” harftir, kelime değildir. “” harfleri de aynı şekilde sayıma dahil edilmemiştir.

Vahyedilen ilk sure (Alak Suresi) 19 ayete sahiptir ve 285 (19 x 15) harf içerir.

Son vahyedilen sure olan Nasr, toplam 19 kelimeden oluşur.

12. kelime 11. kelime
16. kelime 15. kelime 14. kelime 13. kelime
19. kelime 18. kelime 17. kelime

Ayrıca Nasr Suresi’nin Allah’ın yardımından söz eden ilk ayeti de 19 harftir.

1. harf 8. harf 15. harf
2. harf 9. harf 16. harf
3. harf 10. harf 17. harf
4. harf 11. harf 18. harf
5. harf 12. harf 19. harf
6. harf 13. harf
7. harf 14. harf

Kuran’da 114 (19 x 6) besmele bulunur. Bu sayı da 19’un 6 katıdır.

Kuran’da 113 sure besmele ile başlar. Başında besmele bulunmayan tek sure, [private] 9 numaralı Tevbe Suresi’dir. Kuran’da sadece Neml Suresi’nde iki besmele bulunmaktadır. Bu besmelelerden biri surenin başında diğeri ise 30. ayette yer alır. Besmele ile başlamayan Tevbe Suresi’nden itibaren saymaya başlanıldığında Neml Suresi’nin 19. sırada yer aldığı görülecektir.

19 sure sonra gelen 27 numaralı Neml Suresi’nin hem başında, hem de 30. ayetinde besmele vardır. Böylece 27. surede iki besmele bulunur. Besmeleleri 114’e tamamlayan 27. surenin 30. ayetidir. Ayrıca sure ve ayet numaralarını yani 27 ve 30’u topladığımızda 57 (19 x 3) sayısını buluruz.

Tevbe Suresi’nden (9) Neml Suresi’ne (27) kadar olan sure numaralarının toplamı;

(9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27=) 342’dir. Bu da 19’un 18 katıdır.

19 ve 19’un katı olan ayetlerde geçen Allah kelimelerinin toplamı 133 (19 x 7) katıdır.

Bir anlamına gelen “vahid” (i harfi okunurken ekleniyor) kelimesinin ebced değeri 19’dur. Kuran’da bu kelime, bir çeşit yemek, bir kapı vs. gibi farklı kelimeler için kullanılmıştır. “Bir Allah” olarak kullanımı ise 19 keredir.

(Arapçası
harekesiz olarak
gösterilmiştir)

“Vahd”
kelimesinin harfleri

Harflerin Sayısal
Değerleri

V
A
H
D
6
1
8
4

Kelimenin Toplam
Ebced Değeri

19

19 kere vahd kelimesinin geçtiği ayetlerin sure ve ayet numaralarının toplamı: 361 (19 x 19)’dir.

“Yalnızca Allah’a ibadet edin” ifadesinin Arapçası “Vahdahu” 7:70, 39:45, 40:12, 40:84 ve 60:4 numaralı ayetlerde geçer. Bu sayılar tekrarsız olarak toplandığında 361 (19 x 19) sayısını elde ederiz.

İlk başlangıç harflerinden (Elif, Lam, Mim; Bakara Suresi, 1. ayet) son başlangıç harflerine (Nun; Kalem Suresi, 1. ayet) kadar olan ayet sayısı 5.263 (19 x 277)’tür.

Başlangıç harflerinin bulunduğu ilk sure ile başlangıç harflerinin bulunduğu son sure arasında, başlangıç harflerinin bulunmadığı 38 (19 x 2) sure vardır.

“Rahman” kelimesi ise Kuran’da 57 (19 x 3) defa geçmektedir.

Kuran’da bahsi geçen 30 farklı rakam vardır.

1 7 19 70 1.000
2 8 20 80 2.000
3 9 30 99 3.000
4 10 40 100 5.000
5 11 50 200 50.000
6 12 60 300 100.000

Kuran’da geçen tüm bu sayıları (tekrarlar dikkate alınmadan) topladığımızda çıkan sayı 162.146’dır. Bu da 19’un 8.534 katıdır:

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+50+60+70+80+99+100+200+
300+1.000+ 2.000+3.000+5.000+50.000+100.000=162.146 (19 x 8.534)

Bu 30 farklı sayıya ek olarak Kuran’da 8 tane kesirli sayıdan bahsedilir. Bunlar 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3’tür. Böylece Kuran 38 (19 x 2) farklı sayı içerir.

Kuran’ın en başından itibaren 19 ayete sahip ilk suresi İnfitar Suresi’dir. Bu surenin diğer bir özelliği son kelimesinin Allah olmasıdır. Bu aynı zamanda Rabbimiz’in “Allah” olarak zikredilen, Kuran’daki sondan 19. ismidir.

Kaf harfi ile başlayan 50. surede 57 (19 x 3) adet Kaf harfi vardır. Başında Kaf harfi bulunan 42. surede yine 57 (19×3) adet Kaf harfi bulunur. 50. surenin 45 ayeti vardır. Bunları toplarsak sonuç 95 (19 x 5)’tir. 42. surenin 53 ayeti vardır. Bunları toplarsak 42+53 yine 95 (19 x 5)’tir.

50. Sure 57 (19×3) Kaf harfi
42. Sure 57 (19×3) Kaf harfi
50. Surede 45 ayet 50+45=95 (19×5)
42. Surede 53 ayet 42+53=95 (19×5)

Kaf Suresi’nin ilk ayetinde Kuran için kullanılan Mecid kelimesinin ebced değeri 57 (19 x 3)’dir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sure içindeki Kaf harflerinin toplamı da 57’dir.

Kaf Suresi’ndeki Kaf harflerinin geçtiği ayetlerin numarasını topladığımızda 19’un 42 katı olan 798 sayısını elde ederiz. 42 sayısı ise başlangıç harfleri arasında Kaf olan diğer bir surenin numarasıdır.

Nun harfi sadece 68. surenin başında bulunur. Bu suredeki Nun harflerinin toplam sayısı 133 (19 x 7)’tür.

Sure numaraları 19’un katı olan surelerin ayet sayılarını (besmele dahil) topladığımızda:

SURE NO AYET SAYISI
19×1 19. Sure 99
19×2 38. Sure 89
19×3 57. Sure 30
19×4 76. Sure 32
19×5 95. Sure 9
19×6 114. Sure 7
TOPLAM =266 (19×4)

Ya, Sin harfleri Yasin Suresi’nin başında bulunmaktadırlar. Sin harfi Yasin Suresi’nde 48 defa geçmekte iken Ya harfi 237 defa geçmektedir. Bu iki harfin toplamı 285 (19 x 15)’tir.

Yalnızca tek bir sure -7. sure- “Elif, Lam, Mim, Sad” başlangıç harfleriyle başlamaktadır. Elif harfi bu surede 2.529 defa, Lam harfi 1.530 defa, Mim harfi 1.164 defa ve Sad harfi 97 defa geçmektedir. Bu şekilde 4 harfin bu surede toplam olarak geçtiği yer 2.529 + 1.530 + 1.164 + 97 = 5.320 (19 x 280)’dir.

Elif, Lam, Mim harfleri Arapçada en sık kullanılan harflerdir. Bu harfler birarada 6 surenin -2, 3, 29, 30, 31 ve 32- başında yer almaktadırlar ve bu 3 harf, 6 surenin her birinde toplam 19’un katı olarak geçmektedir. Sırasıyla [9.899 (19 x 521), 5.662 (19×298), 1.672 (19 x 88), 1.254 (19 x 66), 817 (19 x 43)]. Bu üç harfin 6 surede toplam olarak geçtiği yer 19.874 (19 x 1.046)’tür.

Elif, Lam, Ra başlangıç harfleri 10, 11, 12, 14 ve 15. surelerde bulunmaktadır. Bu harflerin bu surelerde toplam olarak geçtiği yer 2.489 (19 x 131), 2.489 (19×131), 2.375 (19 x 125), 1.197 (19 x 63) ve 912 (19 x 48)’dir.

Elif, Lam, Mim, Ra başlangıç harflerinin toplam olarak geçme sıklığı 1.482 (19 x 78)’dir. Elif harfi 605 defa, Lam harfi 480 defa, Mim harfi 260 defa ve Ra harfi 137 defa geçmektedir.

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad başlangıç harfleri tek bir surede -19. sure- geçmektedir. Kaf harfi bu surede 137 defa, Ha harfi 175 defa, Ya harfi 343 defa, Ayn harfi 117 defa ve Sad harfi 26 defa geçmektedir. 5 harfin toplam olarak geçtiği yerlerin sayısı 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 (19 x 42)

Bu konudaki diğer tespitler ise şöyledir:

Tüm Kuran’da;

– Etiu (itaat ediniz) kelimesi 19 kere,

– Abd (kul), abid (kulluk eden kişi) ve ibadet kelimeleri ise toplam 152 (8 x 19) kere geçmektedir.

Aşağıda örnek olarak verilen Allah’ın isimlerinden bazılarının sayısal ebced değeri de 19’un katlarıdır.

– Vahid (Tek) 19 (19 x 1)

– Cami (Toplayan) 114 (19 x 6)

OLAĞANÜSTÜ BİR SAYI: 19

Ondokuz, 9 ve 10 sayılarının ilk kuvvetlerinin toplamıdır. 9 ve 10 sayılarının ikinci kuvvetleri arasındaki fark da 19 sayısını verir.

101
102
10+9
100 – 81
19
19

Güneş, Ay ve Dünya her 19 yılda bir aynı göreceli pozisyonda sıralanırlar.242

Halley kuyruklu yıldızı her 76 (19 x 4) yılda bir Güneş Sistemi’nin içinden geçer.243

19 sayısının Paskal üçgenindeki yeri

Paskal üçgeninde ilk 19 rakamın toplamı 38(2×19)’dir.


Şekil 1: İlk 19 rakam
Paskal üçgeni matematiğin cebir ve olasılık hesaplarında kullanılan aritmetik bir üçgendir.

Paskal üçgenindeki ilk 19 sayının toplamı, 57(3×19)’dir.


Şekil 2: İlk 19 sayı

Sonuç:

İlk 19 rakamın toplamı 19’un katıdır.
İlk 19 sayının toplamı 19’un katıdır.

Kuran ayetlerinin indiriliş sırasına göre, 19 şifresinin Paskal üçgeni ile bağlantısı

İlk vahiy olan 96. sure sondan 19. suredir. 19 ayetten oluşur ve bu surede toplam 285 (19 x 15) harf vardır. Vahyin ilk 5 ayetinde ise 76 (19 x 4) kelime bulunmaktadır.

İkinci olarak vahyedilen 68. surede vahyolunan ilk ayetler 38 (19 x 2) kelimeden oluşmaktadır.

Üçüncü vahiy olan 73. sure, 57 (19 x 3) kelimeden oluşmaktadır.

Bu yazı Kuran Mucizeleri sitesinden alıntıdır.

[/private]

O (Kuran), alemleri için yalnızca bir zikir (öğüt ve hatırlatma) dir. Gerçekten onun haberini bir zaman sonra öğreneceksiniz.
(Sad Suresi, 87-88)

242. http://www.iol.ie/~plugin/stonecal.htm
243. http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/halley.html

Reklamlar

20 thoughts on “Kuran’da 19 mucizesi

Add yours

 1. bence kuran üzerinde yorum yapılacak bi kitap değil allah korusun dinden çıkarım sizde bu matemetiksel işleri bırqakın bence bu yazıyı burdan tamamen kaldırın

 2. mirvana Diyor:
  02 May 2007 8:52 pm eellerine saglık bayagı güzel yapmışsın.başarıların devamını dileriz.
  erdem Diyor:
  27 May 2007 8:36 pm esevgili arkadaşım;besmeleye bakarsan 21 harftir.19 değil.şimdi herhangi bir ayet veya kelime ,cümle 19 olmayınca mucize bozulmuş mu olacak.ne olur bu rakamsal şifrelerle sizler bari uğraşmayın.çelakıllar,yükseller zaten uğraşıp duruyorlar ve içinde çabalayıp duruyorlar.kaldıki said nursiden farklı olduğunuzu düşünüyorum.yoksa yanıldım mı?19 mucizesi,ebced hesabı vs.bırakalım bunlarıda asıl işimiz olan vahyi okuma,anlama,yaşama ve anlatma işleriyle uğraşalım…selam ve dua ile
  Edip Toprak Diyor:
  29 May 2007 2:47 pm eBaşkası da çıkar Kur’an’dan başka rakamları göstererek kendini mehdi yapar, peygamber yapar. Nitekim tarihte böyle adamlar olmuş.

  Bunlar kafa karıştırmaca, hedef saptırmaca, asıl gayeden uzaklaştırmaca…
  Ibrahim Diyor:
  01 Jun 2007 2:38 am eSevgili kardesim

  Kuran’in bir mucize oldugu kesin ama tamami ile bir mucize. Sizin de maksadiniz sadece 19′a baglamak oldugunu zannetmiyorum.
  * ŞİFA AYETLERİ *

  Kuranın her ayeti birer şifadır. Her ayet her hastalık için okunabilir.

  * a- Kuran Surelerinin ve Ayetlerinin her birini şifa, dua niyetine ve isteklerinizi niyet ederek okuyabilirsiniz.

  * b- Özel olarak Fatiha, İhlas, Nas, Felak, Yasin, Tebareke surelerini Ayet-elkürsi, amenarrasülü ve haşr süresinin son üç ayetini okuyabilirsiniz.
  Ancak içinde şifa geçen ayetler şunlardır

  Ey insanlar Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir *

  * Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet bal çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır *

  * Biz, Kurandan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır *

  * Eğer biz onu, yabancı dilden bir Kuran kılsaydık, diyeceklerdi ki Ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden kitap olur mu? De ki O, inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kuran onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir yerden bağırılıyor da Kuranda ne söylendiğini anlamıyorlar *

  Kaynak :
  * İslam Ansiklopedisi
  * Fussılet, 44
  * Yunus, 57
  * Nahl, 69
  * İsra, 82

  Aleykum selam
  Asude Daban Diyor:
  06 Jun 2007 12:07 pm eYüce Allah Kur’an ı mucize olarak indirmiş ve insanların bu mucizeden nasiplenmesi için akıl vermiş….
  Oku demiş…
  Kur’an kendi mucizesiyle yaratılmış bir kitap..
  Allah herkese Kur’anı okuyup, insan gibi insan olmanın ilmini bu Yüce Kitap’ tan öğrenmeyi, anlamayı nasip etsin…

 3. rakamlara veya sembollere dayalı mucize anlayışı kabala öğretisine hata daha da eskiye kadar gider ki, bu da kutsal kitabın kutsal olmayıp insan eliyle yazıldığını gösterir. 19 mucizesi diye konuşup duranlar daha bunu bilmezler. daha hiç bir şey bilmezler de fena olan bilmediklerini de bilmezler

 4. ayrıca kur’an da varolduğu söylenip, “bugün bile bilinmezken yüzyıllar evvel kur’an bakınız bunu söylemiş” diye konuşanlar şunu bilmezler ki, o bahsi geçen konular kur’an daha yokken biliniyordu. bazı bilgilere herkes hemen kolayca ulaşamaz ve dolayısıyla o bilgiyi “bugün bile bilinmiyor” gibi komik bir şekilde yorumlarlar.

 5. Selam Alp;

  Kuran’ı sadece 19 veya benzer sayılsal tertip mucizesinden ibaret görmek ne kadar yanlış ise, var olan şeyleri görmezden gelmek te o kadar yanlıştır diye düşünüyorum.

  İşin yanlış olan kısmı, üzerinde 19 var ayetini, biz bu Kuran’ı 19 mucizesi ile koruyoruz şeklinde anlamaktır.

  Bu ikisi arasında mutedil ve aklı başında bir yol tutmak her halde en güzelidir.

 6. arapça bilen birisi olarak söyleyeyim ki bu 19 tamamen saçmalık. alak suresindeki kelimeleri 19 yapmak için çok komik hatalar yapılmış. edat olan ”min” ve ”ve” ayrı iki kelime olarak alınırken ne hikmetse yine bağlac olan lem ve bi bağlacları es gecilmiş. gercekten cok bilimsel! nasr süresinde de aynı hileler yapılmış. diğer 19 katlarıda böyle elde edildi.ispatı kolay biraz arapcası olan bunlara sadaca güler. bunları yapanların amacı belli.kuranı kerimin böyle sacmalıklara ihtiyacı yok. iman olmayınca insan 19 , 29 ,39 arar durur.islam alimlerini anlamayan onlara dil uzatanlara yazıklar olsun .Allah bizi ehli sünnetten ayırmasın

 7. Kuran’da maalesef bu 19 kodu “temelde” mevcut olmayabilir; cunki:

  == evet Kuran’da toplam 114 Sure mevcuttur= 19×6
  == fakat toplam 6348 Ayet mevcut olmalidir= 19 kati degil.

  o halde, yuce Allah (hasa) burada Sure sayisinda basarili oldu, fakat Ayet sayisinda basarili olamadi mi, diyecegiz?
  elbette eger O, Kuran icin boyle bir matematik kod dilemis olsaydi, daha ilk basamakta bu en temel plani mutlaka kolaylikla basarirdi, suphesiz.

  == evet vahyedilen ilk Surenin ayet sayisi= 19×1
  == fakat vahyedilen son Surenin ayet sayisi= 19 kati degil.

  o halde, yuce Allah (hasa) burada ilk Surenin ayet sayisinda basarili oldu, fakat son Surenin ayet sayisinda basarili olamadi mi, diyecegiz?
  elbette eger O, Kuran icin boyle bir matematik kod dilemis olsaydi, bu plani da mutlaka kolaylikla basarirdi, suphesiz.

  == evet vahyedilen ilk Surenin harf sayisi= 19×15
  == fakat vahyedilen son Surenin harf sayisi= 19 kati degil.

  o halde, yuce Allah (hasa) burada ilk Surenin harf sayisinda basarili oldu, fakat son Surenin harf sayisinda basarili olamadi mi, diyecegiz?
  elbette eger O, Kuran icin boyle bir matematik kod dilemis olsaydi, bu plani da mutlaka kolaylikla basarirdi, suphesiz.

  == Ism kelimesinin Kuran’da gecis sayisi= 19×1
  == Allah kelimesinin Kuran’da gecis sayisi= 19 kati degil.

  o halde, yuce Allah (hasa) burada Ism kelimesinin sayisinda basarili oldu, fakat (hasa) Allah kelimesinin sayisinda basarili olamadi mi, diyecegiz?
  elbette eger O, Kuran icin boyle bir matematik kod dilemis olsaydi, bu plani da mutlaka kolaylikla basarirdi, suphesiz.

  == Elrahman kelimesinin Kuran’da gecis sayisi= 19×3
  == Elrahim kelimesinin Kuran’da gecis sayisi= 19 kati degil.

  o halde, yuce Allah (hasa) burada Elrahman kelimesinin sayisinda basarili oldu, fakat Elrahim kelimesinin sayisinda basarili olamadi mi, diyecegiz?
  elbette eger O, Kuran icin boyle bir matematik kod dilemis olsaydi, bu plani da mutlaka kolaylikla basarirdi, suphesiz.

  == Kaf harfi ile baslayan 50. Surede, Kaf sayisi= 19×3
  == Sad harfi ile baslayan 38. Surede, Sad sayisi= 19 kati degil.
  == Nun harfi ile baslayan 68. Surede, Nun sayisi= 19 kati degil.

  o halde, yuce Allah (hasa) burada 50. Surenin harf sayisinda basarili oldu, fakat 38. Surenin ve 68. Surenin harf sayisinda basarili olamadi mi, diyecegiz?
  elbette eger O, Kuran icin boyle bir matematik kod dilemis olsaydi, bu plani da mutlaka kolaylikla basarirdi, suphesiz.

  == Ya-Sin harfleri ile baslayan 36. Surede, bu harflerin sayisi= 19×15
  == Ta-Sin harfleri ile baslayan 27. Surede, bu harflerin sayisi= 19 kati degil.

  o halde, yuce Allah (hasa) burada 36. Surenin harf sayisinda basarili oldu, fakat 27. Surenin harf sayisinda basarili olamadi mi, diyecegiz?
  elbette eger O, Kuran icin boyle bir matematik kod dilemis olsaydi, bu plani da mutlaka kolaylikla basarirdi, suphesiz.

  == Ayn-Sin-Qaf harfleri ile baslayan 42. Surede, bu harflerin sayisi= 19×11
  == Ta-Sin-Mim harfleri ile baslayan 26. & 28. Surede, bu harflerin sayisi= 19 kati degil.

  o halde, yuce Allah (hasa) burada 42. Surenin harf sayisinda basarili oldu, fakat 26. & 28. Surenin harf sayisinda basarili olamadi mi, diyecegiz?
  elbette eger O, Kuran icin boyle bir matematik kod dilemis olsaydi, bu plani da mutlaka kolaylikla basarirdi, suphesiz.

  == Ha-Mim harfleri ile baslayan 40. ~ 46. Surelerde, bu harflerin sayisi= 19×113
  == Ta-He harfleri ile baslayan 20. Surede, bu harflerin sayisi= 19 kati degil.

  o halde, yuce Allah (hasa) burada 40. ~ 46. Surelerin harf sayisinda basarili oldu, fakat 20. Surenin harf sayisinda basarili olamadi mi, diyecegiz?
  elbette eger O, Kuran icin boyle bir matematik kod dilemis olsaydi, bu plani da mutlaka kolaylikla basarirdi, suphesiz.

  == evet Kuran’da kullanilan tum “tam-sayilarin” toplami= 19×8534
  == fakat Kuran’da kullanilan tum “kesirli-sayilarin” toplami= 19 kati degil.

  o halde, yuce Allah (hasa) burada Kuran’daki bu “tam-sayilarin” hesabinda basarili oldu, fakat “kesirli-sayilarin” hesabinda basarili olamadi mi, diyecegiz?
  elbette eger O, Kuran icin boyle bir matematik kod dilemis olsaydi, bu plani da mutlaka kolaylikla basarirdi, suphesiz.

  ********************

  evet, bu ornekleri epeyce bir miktar daha uzatabilirim sanirim. fakat ne demek istedigimi anlatabilmek icin, simdilik bu kadari yeterli olabilmistir, insallah.
  burada elbette hic bir samimi inanan insanin bu konuda sergiledigi iyi niyetini ve samimi gayretini kaba bir sekilde asagilamak, kucuk dusurmek, ve tamamen dislamak icin kullanmayi kesinlikle istemem bu ornekleri.
  fakat burada anlatmak istedigim sey sadece: bu tip planlarin uzerinde dusunulurken, biraz daha genis ve tutarli dusunmek gerekliliginin altini cizmek yalnizca.
  cunki eger iddia edilen boyle bir plan gercekte Allaha ait degilse, ve Allah bu Kitabi icin boyle bir plan –yukarida izah etmeye calistigim tutarli ve birbirini destekler sekilde– dilememisse, fakat buna ragmen biz yine de bunu Ona maledersek, buyuk bir sorumlulugun ve vebalin altina da girmis olabiliriz, istemeden ve farkinda olmadan. (Enam 93)

  9- (ey Muhammed), suphesiz ki, Zikri (=Kuran) biz (sana) indirdik, ve biz onu mutlaka koruyacagiz. (Hicr Suresi, 9)

  30- yoksa onlar “o (Muhammed) bir SAIRDIR, ve biz onun icin bela vaktini bekliyoruz” mu diyorlar?
  31- (ey Muhammed) de ki: bekleyin o halde; suphesiz ki, ben de sizinle birlikte bekleyenlerden olacagim.
  32- yoksa kendi sacmaliklari mi onlara bunu emrediyor?
  33- yoksa “onu (Muhammed) uydurdu” mu diyorlar? hayir, onlar inanmiyorlar.
  34- o halde, haydi onun (Kuran’in) benzeri (SIIRSEL USLUB ve KURALLI) bir Mesaj getirsinler, eger dogru sozlulerden iseler. (Tur Suresi, 30-34)

  bu ayetlerde acikca isaret edilmis olabilecegi gibi:

  1) hz. Muhammedin (a.s.) uzerine indirilmis olan bu Kuran oncelikle –bu zamana kadar ve bundan sonra Kiyamete kadar– yuce Allahin kesin korumasi altinda kalacak olmalidir. (15/9) bu sebeble, bunun icinden bir Kelime & Ayet & Sure “cikarilmasi” veya “eklenilmesi” asla kabul edilemez ‘buyuk-yanlis’ bir davranis hukmunde olmalidir, ve cokca sakinilmalidir, oncelikle ve en basta.

  2) hz. Muhammede (a.s.) indirilmis olan bu Kuran ayni zamanda benzersiz bir Arapca “Edebi Uslup ve Kurallar” cercevesinde indirilmis “mucizevi bir mesaj” olarak tanimlanmis, ve buna binaen benzerinin asla getirilemeyecegi vurgulanmis olmalidir. (52/30,34)

  not: ve belki de bu sebeble, Kuranin bu essiz “Edebi Uslubunu ve Kurallarini” kesfedip gorebilmek ve hakkiyla takdir edebilmek icin oncelikle bir miktar Arapca bilinmis olmasi gerektigi ozellikle vurgulanmis olmalidir Kuran’da. (Fussilet Suresi 3 & Zuhruf Suresi 3)

  butun bunlardan dolayi, kanimca, belki de bu matematik 19 sifresi ancak Kuran’da hz. Muhammed (a.s.) tarafindan daha ileride ve baska bir boyutta ortaya cikabilecek “ilahi mucizevi bir planin” habercisi hukmunde vaad edilmis
  olabilir sadece belki de. –bu cagimiz icin boyle “Matematik Uslubu ve Kurallari” ile orulmus bir nasihat elbette bu acidan da cok anlamli olmalidir herhalde.–

  93- (ey Muhammed) de ki: ovgu Allah icindir. O size “ayetlerini” ileride gosterecek ve siz de onlari (= haber verdigi ilahi gercekleri) mutlaka bilip-taniyacaksiniz… (Neml Suresi, 93)

  24- ve (ebu leheb) dedi: bu (Kuran) sadece bir goz-boyamadir.
  25- bu (Kuran) sadece bir insan sozudur.
  26- oyleyse, Ben ileride onu (onun zihniyetinde olanlari) Sekar’a sokacagim.
  27- sana bu Sekar’in ne oldugunu kim haber verdi (ey Muhammed)?
  28- o baki-birakmayacaktir, ve sag-birakmayacaktir.
  29- insanlar icin tablolar sunacaktir.
  30- uzerinde 19 olacaktir. (Muddessir Suresi, 24-30)

  bu konu hakkinda daha detayli bir inceleme-arastirma yapmak isteyen -–ingilizce bilen–- arkadaslar asagidaki web sayfasini ziyaret edip bu konuda daha genis bilgi & perspektif edinebilirler, eger dilerlerse.

  http://www.holy-19-harvest.com

  hayirli gunler dilerim.

 8. Selam, bu son yorum daha açıklayıcı olmuş.

  Kuran, 19 mucizesi ile korunmuştur diye yola çıkarsanız, yorumcu arkadaşın işaret ettiği gibi, Kuran’daki her harfin, kelimenin ondokuz mucizesine göre dizilimini ispatlamanız gerekir.

  Halbuki Allah, biz bu kitabı 19 ile koruyoruz demiyor. “… üzerinde 19 var” diyor. Yani Kuran’ın içinde, 19 sayısı ile kodlanmış güzellikler bulabilirsiniz.

  19 Mucizesi olarak adlandırılan meseleye benim yaklaşımım bu şekildedir.

  Muhabbetlerimle…

 9. bildigim kadariyla, su an Arabistan ve Misir’da bulunan en orijinal Kuran nushalarinda VAHID ismi, tum Kuran boyunca, daima “elifsiz” (= VHiD) seklinde yazili olmalidir.

  dolayisiyla, bu Ismin gercek ebced degeri buna gore = 18 olmalidir, 19 degil.

  bilgilerinize arz ederim. selam ve saygilar. (yaniliyorsam, duzeltin lutfen.)

 10. yukarida 96. surenin ilk bes ayeti “19 kelimeden”
  olusmustur deniliyor.

  fakat burada son (19.) kelime olarak:

  “lem yalem” (= bilmis degil)

  beraber veriliyor. buradaki bu iki kelimeyi “tek kelime”
  olarak kabul etmek kesinlikle “cok zor” degil,
  fakat mutlaka “inanilmaz cok zor” olmali, sanirim.
  ayrica burada kullanilmis olan bu “lem” olumsuzluk kelimesi
  Kuran’da bunun haricinde kullanilmis olan “la” ve “ma” olumsuzluk kelimelerinden dahi daha guclu bir ifade olmalidir.

  bilgilerinize arz ederim. saygilarimla.

  ———-
  not: ayrica bundan sonra bu hayli “tartismali” verileri
  bir de goturup paskal ucgeni ile ve orada yapilan
  (keyfi degerlendirmeler ve cikarimlar) ile iliskilendirmek ne derece makul ve sagduyulu bir hareket olarak kabul edilebilir bilemiyorum dogrusu.
  ———-

 11. = 19 kere “Vahid” kelimesinin geçtiği ayetlerin sure ve ayet
  numaralarının toplamı: 361 (19 x 19)’dir.
  ???????

  burada yuce Allah icin kullanilan bu Vahid (= Tek) isminin
  Arapcadaki en temel ve yalin formlari

  = elvahidu & elvahidi & elvahide
  = vahidu & vahidi & vahide
  = vahidun & vahidin & vahiden

  seklinde olup bunlarin –Kuran’da kullanilanlarinin– toplami 19′un
  kati DEGIL olmali, Allahualem.
  ve dolayisiyla, sure ayet numaralarinin toplami da…
  eger durum buysa, burada yuce Allah icin Kuran’da kullanilan
  “Vahiden” seklindeki bu “yalin ve en temel” bir formu
  dislamanin mantigi ne olacaktir, o halde?

  ********************
  = Yalnızca Allah’a ibadet edin” ifadesinin Arapçası “Vahdahu”
  7:70, 39:45, 40:12, 40:84 ve 60:4 numaralı ayetlerde geçer.
  = Bu sayılar tekrarsız olarak toplandığında 361 (19 x 19)
  sayısını elde ederiz.
  ???????

  Kuran’da yuce Allah icin kullanilan “Vahdehu” (= Tek olarak)
  ifadesi gercekte Kuran’da toplam 6 kez
  kullanilmis olup (7/70; 17/46; 39/45; 40/12; 40/84; 60/4)
  bunlarin sure ve ayet numara toplamlari da yine 19′un kati
  DEGIL olmali.

  ********************
  = Kuran’ın en başından itibaren 19 ayete sahip ilk suresi
  İnfitar Suresi’dir. Bu surenin diğer bir özelliği son kelimesinin
  “Allah” olmasıdır.
  = Bu aynı zamanda Rabbimiz’in “Allah” olarak zikredilen,
  Kuran’daki sondan 19. ismidir.
  ???????

  fakat Kuranin en basindan itibaren 19 ayete sahip son suresi
  Alak Suresi’dir. Bu surenin son kelimesi ise fakat malesef
  “Allah” DEGILdir.
  ve dolayisiyla, bu (kullanilmayan) kelime de Rabbimizin
  “Allah” olarak zikredilen Kuran’daki bastan 19. (veya 19x olan)
  bir ismi DEGIL’dir malesef yine.

  ********************
  = Nun harfi sadece 68. surenin başında bulunur. Bu suredeki Nun
  harflerinin toplam sayısı 133 (19 x 7)’tür.
  ???????

  bu Suredeki Nun harflerinin toplam sayisi da 19′un kati DEGIL
  olmalidir malesef. alelacele veya yanlis bir sayim yapilmis olmali
  belki de…

  ********************
  = Elif, Lam, Mim harfleri Arapçada en sık kullanılan harflerdir.
  Bu harfler birarada 6 surenin -2, 3, 29, 30, 31 ve 32- başında
  yer almaktadırlar ve bu 3 harf, 6 surenin her birinde toplam
  19′un katı olarak geçmektedir. Sırasıyla

  9.899 (19 x 521),
  5.662 (19 × 298),
  1.672 (19 x 88),
  1.254 (19 x 66),
  817 (19 x 43),

  Bu üç harfin 6 surede toplam olarak geçtiği yer
  19.874 (19 x 1.046)’tür.
  ???????

  bu tesbitler de malesef, temelde, orijinal Kuran nushalarinda
  gercekte 19′un kati DEGIL olmalidirlar.
  yine alelacele veya yanlis bir sayim yapilmis olmali belki de…

  ********************
  = Elif, Lam, Ra başlangıç harfleri 10, 11, 12, 14 ve 15.
  surelerde bulunmaktadır. Bu harflerin bu surelerde toplam
  olarak geçtiği yer

  2.489 (19 x 131),
  2.489 (19 × 131),
  2.375 (19 x 125),
  1.197 (19 x 63)
  912 (19 x 48)’dir.
  ???????

  bu tesbitler de malesef, temelde, orijinal Kuran nushalarinda
  yine 19′un kati DEGIL olmalidirlar. yine alelacele veya yanlis bir
  sayim yapilmis olmali belki de…

  ********************

  tekrar bilgilerinize arz ederim. saygilarimla.
  (yanildigim noktalar varsa, lutfen derhal duzeltin.)

 12. sanirim bu 19 konusunda daha tutarli ve sagduyulu yaklasimlar
  sergileyebilmemiz, ve daha dogru bir yolda ilerleyebilmemiz icin,
  oncelikle yuce Allahin bu konuda bize bu 19 sifresini Kuran’da
  nasil haber verdigini daha iyi bir sekilde tetkik edip anlamaya
  calismaliyiz bir miktar.
  o halde, burada oncelikle bu ayetlere biraz daha yakindan
  ve dikkatlice yaklasarak beraberce bir miktar yapmaya calisalim
  bu analizi:

  26- Ben onu –Kuranin “ilahi” degil, fakat sadece “insani”
  bir eser oldugunu iddia eden kisi & kisiler, bkz. 24-25. ayetler–
  ileride SEKAR’a sokacagim.
  27- Sana bu SEKAR’in ne oldugunu kim bildirebilirdi
  (ey Muhammed)?

  28- (O) baki-birakmayacaktir, ve (O) sag-birakmayacaktir.
  29- Insanlara cokca-tablolar sunandir (O).
  30- Onun (= SEKAR’in) uzerinde 19 –olacaktir.–
  (Muddessir 26-30)

  bu ayetlerde benim tesbit edebildigim bazi en onemli noktalari
  oncelikle su sekilde vermek istiyorum:

  a) bu SEKAR’in (= Arapca anlami: “helak-edici & kovup-savurucu
  & yakip-kavurucu” vs. gibi olmalidir) ne oldugu kendi doneminde
  oncelikle ancak sadece hz. Muhammede (a.s.), yuce Allah tarafindan,
  bildirilmis olmalidir belki de. (Muddessir 27)
  fakat hz. Muhammed (a.s.) belki de kendi cagdaslarinin bunu
  idrak edebilecek bilgi seviyesine sahip olmaktan henuz cok uzak
  olduklarini gorerek
  sadece Yunus 20 & Neml 93 gibi ayetleri onlara –ve bizlere–
  iletmis ve daha sonra bu konuyu tamamen “gelecege” havale
  etmis olmalidir, Allahualem.

  b) dikkat edilirse, vadedilen bu 19 sifresi sadece bu
  SEKAR’in uzerinde olacak olmalidir,
  Kuran’in uzerinde degil. (Muddessir 30)
  ———-
  not: Arapcada Kuran “eril” ve Sekar ise “disil” bir kelime
  olmalidir. bu ayette ozellikle “disil” bir gondermenin yapilmis
  olmasi (30.ayet), bu 19 sifresinin kesinlikle Kuranin uzerinde
  olmayacagina, fakat sadece burada daha onceden anilmis olan
  bu (disil) Sekarin uzerinde olacagina en guclu bir delil
  hukmunde olmalidir.
  ———-

  c) burada ayrica hikmetli bir “mesel” tarzinda verilmis oldugu
  ozellikle vurgulanmis olabilecek olan (31.ayet) bu 19 sifresi
  ve SEKAR tanimlamasina (26-30. ayetler) dolayisiyla oncelikle
  belki de soylece yaklasmaliyiz:
  *****
  Kuran’da “mesel” ifadesi (=sembolik ornek) anlaminda
  kullanilmis olmalidir temelde. ornegin bu baglamda Kuran’da

  = gormedin mi Allah nasil bir “mesel” verdi:
  guzel bir kelime guzel bir agac gibidir…
  Rabbinin izniyle meyvasini her zaman verir…
  (Ibrahim 24-25)

  “meselini” ornek olarak alabiliriz. burada elbette gercek manada,

  bir “kelime” ile dis dunyamizdaki bir “meyvanin” hicbir alakasi
  olmamalidir. fakat sadece sembolik anlamda dusunursek,
  verilen bu ornek cok hikmetli ve alakali ilahi bir “mesel”
  hukmunde olmalidir.
  dolayisiyla, yukarida anilan “mesel”de de (Muddessir 26-30)
  ileride ortaya cikacagi bildirilen bu SEKAR’i gercek manada:
  dis dunyamizdaki bir “HELAK EDICI” seklinde degil,
  fakat sadece sembolik manada:

  19 sayisina gore planlanmis olan ve her iki tarafli olarak,
  sagli ve sollu calisip, icindeki cesitli ogeleri & birimleri vs.
  kesinlikle

  “baki-birakmayip,” ___ ve “sag-birakmayip,”

  tamaen HELAK EDECEK olan, fakat bunun ardindan da
  ayni zamanda

  icinde –yine bu 19 sayisini esas alarak– barindiracagi
  bircok ogeler & birimler vs. vasitasiyla

  bizlere bircok “tablolar” sunabilecek olan

  benzersiz Ilahi Bir Plan olarak algilayabiliriz belki de, Allahualem.

  d) en yukarida anilan ozel ayetlerin hemen akabinde
  gelen Muddessir 31. ayette onemle isaret edilmis olabilecegi
  uzere, bu SEKAR ortaya ciktigi zaman, Kitab ehli
  (= yahudi ve hristiyanlar) tarafindan da derhal taninip bircok
  muslumanlar ile birlikte onlarin da imanlarini arttiracak
  buyuk bir husus & belge hukmunde olmalidir.
  o halde, belki de bu SEKAR hz. Muhammed (a.s.) tarafindan
  boylelikle Kuran’da,
  ve ondan once hz. Musa (a.s.) ve hz. Isa (a.s.)
  ve hz. Davud (a.s.) tarafindan da
  Tevrat ve Incil ve Zebur’da,

  haber verilmis olabilecek olan buyuk bir “ilahi plan & mujde ve
  uyari” hukmunde olabilir, Allahualem. (Muddessir 31, 35-37)

  e) fakat yine bu Muddessir 31. ayette ozellikle vurgulanmis
  olabilecegi gibi,
  burada bu SEKAR ile ilgili verilmis olabilecek bu cok
  ozel “meselin” altindaki hakiki “ilahi irade ve anlam” ortaya
  ciktigi zaman, bu butun inananlarin olumlu karsilayacaklari
  bir husus olmayacaktir, malesef.
  bazi muslumanlar ve yahudi ve hristiyanlar bununla imanlarini
  arttirma sansi bulabilecek iken,
  diger bazi inkarcilar (= lutfen dikkat edelim: bunlar
  Allahin varligini ya da Kurani inkar eden insanlar degiller
  kesinlikle, fakat sadece bu ozel “meselin” altinda yatan
  ilahi gercegi –her ne ise bu– inkar eden insanlar olacak
  olmalidirlar temelde) “Allah acaba bu mesel ile gercekte neyi
  irade ediyor?” seklinde gizlice, veya bazen acikca, dusunmeye
  devam edecek olmalidirlar. (Muddessir 26-30, 31)

  dolayisiyla, butun bu bazi kritik tesbitlerin ardindan, temelde,
  sunu soylemek istiyorum:

  bu cok ozel ayetler tarafindan bize haber verilmis olabilecek
  olan bu SEKAR’in ve bunun uzerinde olacagi bildirilen bu 19′un
  ve bunun temel isleyis prensibinin gercekte ne oldugunu
  tam olarak idrak etmeden once –insallah yuce Allah,
  umulur ki, bunun sirrini tam olarak acabilir bizlere cok yakinda,
  eger dilerse–
  bu 19′u bunun disinda her olmadik yerde arayarak kendimizi
  boylelikle buyuk bir “hezeyanlar kulliyati” ve “asilsiz alametler
  deryasina” atmamaliyiz, Allahualem, kesinlikle.
  ornegin: bu 19′u = bazi alakasiz -ilahi- metinlerin icinde,
  ya da bazi alakasiz -ilahi olmayan- metinlerin icinde,
  ya da dis dunyamizdaki kapi numaralarinda veya sahis
  isimlerinde veya amerikan bagimsizlik bildirgesinde vs.
  –tutarsiz & plansiz & derinliksiz & rastgele– aramak gibi…
  asagida verecegim linke giren –ingilizce bilen– arkadaslar
  ne demek istedigimi bir miktar daha acik gorebilirler belki:

  http://www.nmsr.org/code19.htm

  bu nedenle, bu 19 sayisinin temelde sadece bu SEKAR’in uzerinde
  –yuce Allahin buyuk planinin ve hikmetinin ve ilminin
  tecellisi olarak– ortaya cikabilecegini,
  ve bunun disinda baska herhangi bir sey icin
  “kesinlikle VADEDILMEMIS oldugunu” belki de asla unutmamaliyiz, Allahualem.
  ——————————————————————-
  Fakat En Dogruyu Her Zaman Sadece Allah Bilir.
  ——————————————————————-
  selam ve saygilarimla.

 13. Selam Arkadaşlar

  19 Hurafesinin Hurufi dedelerden Reşad Halife’ye ve ondan sonra da Edip Yüksel’e intikal eden sapık bir dindir.
  Dedeleri Fadlullah ilahlık davasında bulunmamış miydi.
  Cennet Mekan Timur,Fadlullah sapığının cezasını verip İslam Dini’ne çok büyük yardımda bulundu.Geriye kaçan 8-9 sapık Anadolu’da bazı sapık fırkalar kurmadı mı?

 14. … sakalli cahiller,siz dinden kitaptan,ilimden ne anlarsiniz,tek bildiginiz,sakal birakip, hacca gitmektir,bulduguz dul kariyi nikah etmektir.Sizlerki birde bu kitabin(kuran)bir mucize oldugunu soylersiniz, hemde peygamberin en buyuk mucizesi,ama icindeki matamatiksel bir mucizeye inanmazsiniz,iste sizin dininz de imaninizda bu kadardir, yani ici bos bir tencere.Sizin gibi zalimlere allah ne kadar mucize gosterse siz yine inanmazsiniz, zaten aslinda siz hicbir seye inanmazsinizki.Allahi gercekten gorup hissetseniz bile yine inanmazsiniz,”biz herhalde buyulendik”dersiniz.Sizler cahil ve bir okadarda zalimsiniz.Bekleyin yakinda rabbim bizzat kendi geliyo sizin gibi zalim inancsiz cahiller icin. Onu tum dunyada hissetiginiz zaman gorursunuz hanyayai konyayi.

  “Allahin soz verdigi cehennemi hakedenlere dehset veren azab gelene kadar her ne belge gelsede inanmazlar.”(yunus…)

 15. Selam Arkadaşlar

  Uzun bir süredir bu sitelerde yazı yazmiyordum ve yazmamaya da kararlıydım;ama Serkan kardeşimizin yazdıklarını görünce dayanamadım ve yazmaya karar verdim.

  Serkan kardeş,bir Müslüman için ömründe bir kere hacca gitmek yüce Allah’ın emridir.Kur’an’da da bu var.Sakal bırakmak ise Peygamberimizin(s.a.s) sünnetidir.Bunlara dil uzatmak kişiyi mülhid yapar.Bilmem ne dediğinin farkında mısın?Seni bu kadar kızdıran 19 mucizesi(!)ni hafife almak mıydı?

  Serkan Kardeş söylermisiniz bu 19 ne zaman mucize oldu.Bu güne kadar kimse böyle bir mucizeyi(!) düşünmedi de Reşat Halife ve kulu Edip mi düşündü?

  Sana bu 19’un meharetini(!) göstereyim de belki ne demek istediğimi anlarsın.

  Reşad Halife, Kur’an’da 19 Mucizesi(!) olarak bilinen ve İslam dünyasında tartışmalara yol açan “matematiksel sistemi”ni 1974 yılında açıkladı. 1974 yılında Kur’an’da 19 sayısı ve katları üzerine kurulu bir matematiksel sistemin mevcut olduğunu ve Tevbe Sûresinin:128–129. ayetlerinin bu matematiksel sistemi bozduğunu iddia ederek bu ayetlerin Kur’an’a ait olmadığını öne sürdü ve bu ayetleri içermeyen Kur’an nüshasını çevirisi ile beraber 1989 yılında Amerika’da yayımladı.

  Eğer bu mücizeye(!) inanırsanız,bu üçkağıtçının yukarıda vermiş olduğum mesnetsiz iddiasına da inanırsınız.Buna inanmak ise Yüce Allah’ın,korumasını garantilediği[Hicr 9] ve Peygamber dahi olsa kendinden Kur’an’a bir şeyi ekleyemeyeceğini ayetlerle bildirdiği bu uyarıları kæle almamak olur ki bu,Müslüman olarak geçinen(!) sahtekarların işidir.

  Yorum yaparken önyargılı konuşmasanız daha yerinde olur.Biz bu güne kadar Yüce Allah’ın hangi emirlerini hafife aldık ki böyle delilsiz iddialarda bulunuyorsunuz.Kur’an adamı sıfatları altında geçinenler,bugün birçok ayetin bağlayıcılığını tartışmaktalar,bunların Allah’a saygıları bu mu.

 16. Çoğu arkadaşın dediği gibi 19 hurafesine inanan bir mezhep vardır. Kökenide kabala inancındanda eskiye dayanır.Bu saçma şeyi yayınlayan arkadaşıda kınıyorum çünkü arapçayı tam bilmeden ve Müdessir Suresinin 30. ayetinden sonra gelen 31. ayeti okumadan yazılmış olan yazılar olduğu kanaatindeyim.Eğer Müdessir suresini adam gibi okuyup yorumlarsanız daha kesin sonuçlar çıkar.Üzerinde ondokuz var. deniliyor fakatBu “ondokuz”un ne olduğunu açıklayan kelime zikredilmiyor. Ancak bundan sonraki âyetten bunun, o cehennemin korucuları olan melekler yani zebaniler olduğu anlaşılıyor. İnsanoğlunun ruhî ve ahlâkî kuvvetlerinin analizini yapıp sınıflandırarak bu sayının sır ve hikmetini açıklamaya çalışmak isteyenler olmuşsa da, doğrusu bunun akılla bilinebilecek bir ilim işi değil, mutlak bir iman işi olmak üzere bir sınama için olduğu ikinci âyette özellikle anlatılmıştır. Onun için bunun, kayıtsız şartsız bir iman ile inanılması istenen mutlak bir ilâhî haber olduğunu tasdik edip “yorumunu ve mânâsını Allah bilir” demek gerekir. Özet olarak şöyle diyebiliriz: Yüce Allah’ın şimdi sizin tam olarak bilip anlayamayacağınız ve ilerde ortaya çıkacak öyle kuvvet ve güçleri vardır ki onların hakikatini ancak kendisi bilir ve sizin ona mutlak surette inanmanız gerekir. İşte size onlardan bir örnek haber veriyor. Bu, şu anda imanı olmayan ve kalplerinde bir çürüklük bulunanlar için şaşırtıcı bir sır, bilinmez bir şey gibi gelir, “böyle kapalı Allah sözü, Peygamber duyurusu mu olur?” diye alay ve inkâra sapmalarına sebep olabilirse de, kitap ve peygamberin ne demek olduğunu ve gelecek işinin bugünkü işlere kıyas edilerek bilinemeyeceğini bilenlerin kuşkularını kesecek ve iman yeteneği olanların imanlarını artırarak onları başarı ve kurtuluşa götürecek en önemli sebeplerden, hatırlatma ve haber verme cümlesinden olduğu için bunların yorumuna çalışmayarak mutlak bir iman ile inanılması gerekir.Teşekkürler.

 17. bütün bunlar hala varlığını sorgulayanlar çelişki yaşayanlar için en güzel cevaptır.ey islamı benimsemiş zatlar elimizde ki bu değeri kainattan üstün olan bu hazineyi en güzel şekilde okuyup anlamak uygulamaya çalışmaktır. o zaman yaradanımız bizi muvaffak kılacaktır.etrafızda ki olanları daha iyi kavrayıp yorumlayacaz. okuyanlara teşekkür ederim.

 18. Merhaba Arkadaşlar,
  elif lam mim hakkında;

  elif = ilim, lam = başlangıç, mim = sonuç elıf lam mım harfleri birlikte kullanıldığında ilminin başlangıcı ve sonu olmayan anlamını kazanıyor. Bazı Ayetlerin başında yeralmasıda, bu ayetin “İlminin başlangıcı ve sonu olmayan ALLAH” tarafından önemini vurgulaması açısından yazıldığı anlaşılmaktadır. İlim kelimesi çok derin anlamı olan bir kelimedir. Yaratmak yanlızca ALLAH’a mahsustur diyoruz ya, Yaratma ilmi sadece ALLAH’a mahsustur. Gerçek İlim sadece bilmek değildir. bilginin harekete geçmeside ilimin içerisinde yeralır. Bunun içinde o güç gereklidir. O güç te sadece ALLAH’a mahsustur. Bizim varsaydığımız ilim ile bunu çözmek imkansızdır. Çünkü insan aklı sınırlıdır. Bu sınır “sen, seni yaratan rabbinin ilminin sonsuz olduğunu kabul ederek oku” olarak anladığımızda, bizden istenen bunu kabul etmemizdir.

 19. EssSelamün Aleyküm.

  Arkadaşlar dinimizin mucizelerini birbirimize ispatlamalı mıyız? İslam dininde isek diğer dinlerdekilere ispatlamak daha uygun degil mi? şüpheleri olan kişilere ispatlamak daha uygun degil mi?

  Sureleri okuduktan sonra kacınız dinimiz islamın şartlarını yerine getirmekte?
  Kaçınız imanını dahada güclendirmekte?
  İspat ettikçe karşı cıkacak olan kitle daha fazla ispat edilmesini isteyecektir. daha fazla daha fazla..
  O’nun izniyle herkesin doğru yolu seçmesini dilerim.
  S.A.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: