Hadislerin birbirini yalanlaması

Bir evvelki konuda gördüğümüz gibi Allah Kuran’ın korunduğunu ve içinde çelişki olmadığını söylemektedir. Allah, Kuran’ın çelişkisiz olmasını Kuran’ın kendi katından oluşuna delil gösterir. Böylece dinin kaynağının çelişkisiz ve korunmuş olması gerektiği anlaşılır. Bu mantıktan hareketle 6. Bölümde Kuran ile hadislerin çelişkilerini ortaya koyup hadislerin dinin kaynağı olamayacağını gösterdik. Bu bölümde ise hadislerin kendi aralarındaki çelişkilerini de gösterip hadislerin çelişik ve korunmamış olduklarını, dolayı-sıyla dinin kaynağı olamayacaklarını bir kez daha ispat edeceğiz. Böylece hadislerde doğru ile yalanın ayırt edilemeyecek şekilde karıştıklarını bir kez daha anlayacağız. Herhangi bir hadis Kuran, başka bir hadis ve mantıkla çelişmiyorsa dahi zandır. Din ise zanna ta-bi olarak oluşturulamaz. Bu yüzden hiçbir hadis; din olarak algıla-namaz, hiçbir hadis din adına bir şey ifade edemez.

Yer yüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyuyorlar ve onlar sadece tahminde bulunup saçmalıyorlar.

6- En’am Suresi 116

Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Doğrusu zan gerçek adına hiçbir şey ifade etmez. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını bilendir.

10- Yunus Suresi 36

Ey iman edenler ! Zandan çok sakının çünkü; zannın bir kısmı günahtır.

49- Hucurat Suresi 12

Ayetlerden insanların çoğunluğunun zanna (sanıya) uyabileceğini, fakat bunun bir şey ifade etmeyeceğini görüyoruz. Dini hadislere bina etmeye çalışmak; dini, zan gibi temelsiz, çürük bir temele bina etmektir. Oysa elde Kuran gibi her açıdan mucize, korunmuş, çelişkisiz, sapasağlam bir temelimiz vardır. Şimdi de hadislerin ken-di içindeki çelişkilerini, seçtiğimiz 10 örnekle görüp, bu temelin çürüklüğünü, dolayısıyla temel olamayacağını anlayalım.

1- ORUÇLU İKEN KAN ALDIRILIR MI?

1. çelişik Hadis:“Kan aldırmak yapanın da yaptıranın da orucunu bozar.”

Tirmizi Oruç 60/Ebu Davud Oruç 28/Buhari Oruç 32

2. çelişik Hadis:“Peygamber’imiz oruçlu iken kan aldırmış-lardır.”

Ebu Davud Oruç 29-30/Tirmizi Oruç 59/Buhari Tıp 11

Peygamber eğer kan aldırmanın orucu bozduğunu söyleseydi, hiç şüphesiz kendisi kan aldırmazdı. üstelik Kuran’da orucu; yemek, içmek ve cinsel ilişkinin bozduğu geçer. Yani birinci çelişik hadis ikinci hadisle olduğu gibi Kuran’la da çelişmiştir. Fakat en doğru denen altı hadis kitabının üçünden yaptığımız bu alıntı, çelişik hadislerin en doğru denen kitaplara nasıl girdiğinin bir delilidir.

2- TUVALET HANGİ YÖNLERE KARŞI YAPILABİLİR?

1. çelişik Hadis:“Gerek küçük, gerek büyük tuvaletinizi yaparken kıbleye dönmeyin.”

Hanbel 3/12

2. çelişik Hadis:“Peygamber’imiz bir takım insanların küçük ve büyük tuvaletleri için kıbleye dönmeyi hoş karşılamadıklarından, bu bidatı (hurafeyi) kaldırmak için tuvaletini kıbleye doğru yaptırdı.”

Buhari 4/11

Bir hadiste kıbleye karşı tuvaleti yapmanın hurafe olduğu anla-tılırken, diğer bir hadiste ise Peygamber hurafe uygulayıcısı olarak gösterilmiş oluyor. Görüldüğü gibi hadisleri Peygamber’e atfetmek aslında Peygamber’e bir çok iftirayı beraberinde getirmiştir.

3- ORUÇLU İKEN HANIM ÖPÜLÜR MÜ?

1. çelişik Hadis:“ Peygamber oruçlu iken hanımlarını öptü.”

İbn-i Kuteybe- Hadis Müdafası 372

2. çelişik Hadis:“Oruçluyken hanımını öpenin durumu sorul-duğunda Peygamber; “Orucu bozulmuştur” dedi.”

İbn-i Kuteybe Hadis Müdafası 372

Bu hadisler aslında İbn-i Kuteybe’nin dışında Kütüb-ü Sitte denilen meşhur altı hadis kitabında da vardır. Fakat biz bu hadislere, İbn-i Kuteybe’nin çelişik ve mantıksız hadisleri zorlama yorumlarla kurtarmak çabasından ibaret olan eserinde rastladık. Eğer hadislerin mantıksızlığını ve çelişikliğini bu hadisleri savunan birinin eserinden öğrenmek istiyorsanız size de İbn-i Kuteybe’nin “Hadis Müdafası” kitabını tavsiye ederiz. Bir hadise göre Peygamber oruçlu iken hanımını öpüyor, diğer hadis oruçlunun öpüşemeyeceğini söylüyor. Belli ki bu hadislerden en az biri uydurmadır. İkisini de doğru olarak almak Peygamber’i ne yaptığını bilmez, çelişkili hareketleri olan, (haşa) bunakvari bir kişi yerine koymak olur. Bu yüzden Peygamber’e en büyük iltifat, hadisleri bir kenara atıp Kuran’ı ele almakla olur.

4- BİR NAMAZ İKİ KERE KILINIR MI? [private]

1. çelişik Hadis:“Biriniz evinde namazı kılar da sonra namaz kılmakta olan imama yetişirse, onun arkasında namaza dursun. İkinci kıldığı onun için nafile olur.”

İbn-i Kuteybe Hadis Müdafası 366

2. çelişik Hadis:“Bir namazı günde iki defa kılmayın.”

Ebu Davud 2/56

İkinci hadis hem birinci hadisle, hem de Kuran’la çelişir. Ku-ran’da namaz kılmak övülmüştür. Fazladan kılınan namazın ne zararı olabilir. Kimi durumlarda kılınacak olan namazın kılınmamasına neden olacak bu hadis, kişilerin Allah’ı daha çok anmasını engellemektedir.

5- KüçüK TUVALET NASIL YAPILIR?

1. çelişik Hadis:“Kim size Peygamberimiz’in ayakta küçük tuvaletini yaptığını söylerse inanmayın.

Süneni Nesei 1-2/25

2. çelişik Hadis:“Peygamber’imiz bir kavmin süprüntüsüne varıp ayakta küçük tuvaletini yaptı.”

Buhari 1/167

Birinci hadisin anlattığı ve Kuran’da olmayan bu uygulamanın aslında bizi hiç ilgilendirmemesine rağmen, geleneksel İslam anla-yışında ağırlığı olduğunu görüyoruz. Peygamber’in ayakta küçük tuvaleti yasakladığı söylenen uydurmalara binaen, bazı kişilere ra-hatsızlık vermesi muhtemel olan oturarak tuvalet yapmaya ‘Sünnet’ denmiş ve bundan sevap umulmuştur. Ayakta tuvaleti yapmak ise çirkin görülmüştür.

6- SU NASIL İçİLİR?

1. çelişik Hadis:“Peygamber ayakta su içilmesini yasakladı.”

Ebu Davud 4/No:3717

2. çelişik Hadis:“Peygamber’i sizin benim gibi ayakta su içerken gördüm.”

Ebu Davud 4/No:3718

Bu örnek hadislerde de birinci hadis, kendisiyle çelişen ikinci hadis de olmasına rağmen daha çok itibar görmüştür. Günümüzde de geleneksel İslam’ı yaşayanların suyu oturarak ve üç yudumda içtiklerini ve bundan da sevap beklediklerini gözlemleyebiliriz.

7- AYBAŞILI KADIN CAMİYE GİREBİLİR Mİ?

1. çelişik Hadis: Peygamber’imiz caminin bahçesine girerek şöyle dedi: “Şurası muhakkak ki cami ne cenabete, ne aybaşılıya helal değildir.”

Müslim Hayz 11, Ebu Davud Taharet 104 Tirmizi Taharet 101, Nesai Hayz 18

2. çelişik Hadis:Peygamber’in hanımı anlatıyor: “Peygam-ber’imiz bizden biri aybaşılı olduğu halde onun kucağına başını koyar, Kuran okurdu. Bizden birimiz aybaşılı iken camiye gidip Pey-gamber’e birşeyler götürürdük.”

Nesai, Hayz, 19

Bir hadise göre aybaşılı kadın camiye girebilirken, diğer hadise göre aybaşılı kadın camiye giremez. (Aybaşılı kadının ibadetlerden nasıl alıkonduğunu 35. bölümün 2. sorusunda, 36. bölümün namaz kısmında ve 21. bölümde inceleyeceğiz.)

8- HACDA İHRAMLI OLAN EVLENEBİLİR Mİ?

1. çelişik Hadis:“Peygamber Meymune ile evlendiği zaman her ikisi de ihramlıydı.”
Nesei 5-6/179

2. çelişik Hadis:“İhramlı olan bir kişi [Hacda olan] ne evlenebilir, ne kız isteyebilir, ne de başkasının nikahını kıyabilir.”

Nesei 5,6/249

Kuran’da haccın nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Kuran ile yetinmeyip, hadislere din bina edilmeye kalkışılınca ortaya çıkan çelişkiler yumağı ortadadır.

9- ERKEKLERİN BALDIRI GÖZüKEBİLİR Mİ?

1. çelişik Hadis:“Baldırları açık olan bir sahabeye Peygam-ber’imiz rastlamış ve ‘Baldırlarını ört. Baldırlar da avret yerlerindendir.’ demiştir.”

Tehzibut Tezhip 2/69

2. çelişik Hadis:“Peygamber’imiz evde baldırları açık yan üstü yatıyorlardı. Ebu Bekir izin istedi Peygamber hiç istifini bozmadan izin verdi. Ömer istedi aynı şekilde ona da verdi.”

Hanbel 1/71

Hadislerden birine göre baldırları örtmek lazımdır. Diğer hadiste ise Peygamber’in yanına birileri gelmesine rağmen baldırları-nı örtmediği gözükür. Nitekim bazı mezhepler birinci hadisi alıp erkeklerin dizle göbek arasını örtmelerinin farz olduğu şeklindeki bir zorluğu dine sokmuşlardır.

10- ÖLÜ HAYVANIN DERİSİ NE OLACAK?

1. çelişik Hadis:Peygamber’imiz; “Deri işlendi mi temiz olur” dedi. Sonra ölü bir koyuna rast geldi ve “Onun derisinden faydalansanıza” dedi.

Buhari 72/30

2. çelişik Hadis: Peygamber’imiz “Ölü hayvanın ne derisinden ne de sinirinden faydalanınız.” dedi.

Hanbel 4/310,311

Kuran’a göre leşi yemek haramdır. Leşin derisinin haramlığına dair Kuran’da bir ifade yer almaz. Bu konuda söylenen iki hadiste ise birine göre leşin (ölü hayvanın) derisi kullanılamaz, diğerine göre kullanılabilir.

Elimizde çelişkisiz Kuran varken, bu çelişkiler yığınına dönmüş hadislerle uğraşmak bizi Kuran’dan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Bu yüzden Allah’ın elçisi Peygamber’imiz Hz. Mu-hammed’in ahirette toplumundan tek şikayeti şöyledir:

Elçi de şöyle der; “Ey Rabbim, benim toplumum bu Kuran’ı devre dışı tuttular.”

25- Furkan Suresi 30

Yazının / kitabın diğer bölümlerini Kurandaki Din sitesinden okuyabilirsiniz.

Sitemizde sık sık bölümlerini yayınladığımız Kuran’daki Din kitabını bu bağlantıyı kullanarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Kitabı Pdf formatında indirmek için tıklayın.

Bu yazı Kurandaki Din sitesinden alıntıdır.

[/private]

Reklamlar

4 thoughts on “Hadislerin birbirini yalanlaması

Add yours

 1. 1. osman buztepe Diyor:
  09 Aug 2007 12:34 pm e

  Haklısın kardeşim bu bilgileri başka insanlarında bilmesi lazım .Haşa ve kella ALLAH’ın baldırı varmış.Keçi bir ayeti yemiş sana sonuna kadar katılıyorum ve katılacağımda.

 2. ORUÇLU İKEN HANIM ÖPÜLÜR MÜ?

  1. çelişik Hadis:“ Peygamber oruçlu iken hanımlarını öptü.”

  İbn-i Kuteybe- Hadis Müdafası 372

  2. çelişik Hadis:“Oruçluyken hanımını öpenin durumu sorul-duğunda Peygamber; “Orucu bozulmuştur” dedi.”

  İbn-i Kuteybe Hadis Müdafası 372

  Bu hadisler aslında İbn-i Kuteybe’nin dışında Kütüb-ü Sitte denilen meşhur altı hadis kitabında da vardır. Fakat biz bu hadislere, İbn-i Kuteybe’nin çelişik ve mantıksız hadisleri zorlama yorumlarla kurtarmak çabasından ibaret olan eserinde rastladık. Eğer hadislerin mantıksızlığını ve çelişikliğini bu hadisleri savunan birinin eserinden öğrenmek istiyorsanız size de İbn-i Kuteybe’nin “Hadis Müdafası” kitabını tavsiye ederiz. Bir hadise göre Peygamber oruçlu iken hanımını öpüyor, diğer hadis oruçlunun öpüşemeyeceğini söylüyor. Belli ki bu hadislerden en az biri uydurmadır. İkisini de doğru olarak almak Peygamber’i ne yaptığını bilmez, çelişkili hareketleri olan, (haşa) bunakvari bir kişi yerine koymak olur. Bu yüzden Peygamber’e en büyük iltifat, hadisleri bir kenara atıp Kuran’ı ele almakla olur.
  DEMİŞSİNİZ HAYIR BURADA İHTİLAF YOK HADİSİN NE ZAMAN NE OLAY ÜZERİNE İNDİĞİNİ BİLMİYORSUNUZ
  ZATEN ORUÇLU İKEN HANIMINI ÖPMEK ŞEHVETİNİN GELMEDİĞİNDEN EMİN İSE CAİZDİR
  ANCAK ÖPÜLÜP BOŞALMA OLURSA ORUÇ BOZULUR VE SADECE KAZA GEREKİR GÜNÜNE GÜN… FAKAT KURANDA EMREDİLDİĞİ ŞEKİLDE CİNSEL BİRLEŞME OLURSA İSTER BOŞAL İSTER BOŞALMA HEM KAZA HEM KEFFARET GEREKİR
  BU HADİSLER BİRBİRİNİ YALANLAMAZ

  SU NASIL İçİLİR?

  1. çelişik Hadis:“Peygamber ayakta su içilmesini yasakladı.”

  Ebu Davud 4/No:3717

  2. çelişik Hadis:“Peygamber’i sizin benim gibi ayakta su içerken gördüm.”

  Ebu Davud 4/No:3718

  Bu örnek hadislerde de birinci hadis, kendisiyle çelişen ikinci hadis de olmasına rağmen daha çok itibar görmüştür. Günümüzde de geleneksel İslam’ı yaşayanların suyu oturarak ve üç yudumda içtiklerini ve bundan da sevap beklediklerini gözlemleyebiliriz
  YİNE NE ÜZERİNE OLDUĞUNU BİLEMEDİĞĞİNİZ BİR HADİS
  PEYGAMBERİMİZ NORMAL SUYU OTURARAK İÇER ZEMZEM SUYUNU SAYGI OLARAK AYAKTA İÇERLERDİ EBU DAVUT PEYGAMBERİMİZİ AYAKTA SU İÇERKEN GÖRMESİ ZEMZEM İÇERKEN GÖRMESİDİR AYRICA ABDESTTEN SONRA 3 YUDUM SU İÇMEKTE SÜNNETTİR BUDA AYAKTA İÇİLİR
  BURADADA HADİSLER BİRBİRİNİ YALANLAMIYOR….

  1. çelişik Hadis: Peygamber’imiz caminin bahçesine girerek şöyle dedi: “Şurası muhakkak ki cami ne cenabete, ne aybaşılıya helal değildir.”

  Müslim Hayz 11, Ebu Davud Taharet 104 Tirmizi Taharet 101, Nesai Hayz 18

  2. çelişik Hadis:Peygamber’in hanımı anlatıyor: “Peygam-ber’imiz bizden biri aybaşılı olduğu halde onun kucağına başını koyar, Kuran okurdu. Bizden birimiz aybaşılı iken camiye gidip Pey-gamber’e birşeyler götürürdük.”

  Hayızlı kadının mescidlere girmesi caiz değildir. Mescide girmek, orada eğleşmek ve itikâfa çekilmek de caiz değildir.

  Hadiste şöyle buyurulur: “Hiç bir hayızlı veya cünüp mescide giremez.” (İbn Mâce, Tahâre, 92; Dârimî, Vudû’,116).

  Şâfiî ve Hanbelîler, hayızlı ve lohusanın kirletmemek şartıyla, mescitten karşıdan karşıya geçmesini câiz görürler. Hz. Peygamber (asv)’in Âişe (r. anha)’ye böyle bir izin verdiği nakledilmektedir. (Müslîm, Hayz, I1-13; Nesâî, Tahâre, 172, Hayz, 18; İbn Mâce, Tahâre, 120).buna göre 2.hadiste belirtilen bayanların geçip birşeyler götürürdük sözü bunu tasdikliyor çünkü fefndimizin evinin yolu mescidin içinden geçiyordu bundan dolayı hayızlı iken sadece zorunlu durumlarda mescide geliyorlardı dışarı çıkarkende mescidden geçiyorlardı
  ayrıca fıkıhta camiye girilebilecek haller var

  Cami’den başka yerde bulunmazsa, o takdirde su almak için âdet görme halindeki kadının veya loğusanın ya da cünübün câmi’a girmesine de cevaz verilmiştir.

  Bunun gibi cünüp, âdet gören kadm ya da loğusa canavar veya hırsızdan ve soyguncudan ya da şiddetli soğuktan korkar, başka da sığınacak yer bulamazlarsa, o takdirde câmi’a girip oturmaları caiz olur. Ancak mabede hürmeten teyemmüm etmeleri uygun bir dav­ranış olarak nitelendirilmiştir.[2>
  Hayız hali ile alakalı ayette Allah kadınların hayız hali bittiğinde temizlenmelerini emretmiştir. Aynı şekilde abdest ve gusul ayetlerinin sonunda “Allah size güçlük çıkarmak istemez ama sizi temiz kılmak … ister.” (Mâide 5/6) ” buyurmuştur
  KISACASI HAYIZLI KADIN CAMİYE GİREMEZ

  8- HACDA İHRAMLI OLAN EVLENEBİLİR Mİ?

  1. çelişik Hadis:“Peygamber Meymune ile evlendiği zaman her ikisi de ihramlıydı.”
  Nesei 5-6/179

  2. çelişik Hadis:“İhramlı olan bir kişi [Hacda olan] ne evlenebilir, ne kız isteyebilir, ne de başkasının nikahını kıyabilir.”

  Nesei 5,6/249

  Kuran’da haccın nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Kuran ile yetinmeyip, hadislere din bina edilmeye kalkışılınca ortaya çıkan çelişkiler yumağı ortadadır

  Hanefîlere göre, ihramlının nişanlanıp evlenmesi caizdir. Ancak bu takdirde zifaf, hac’dan sonraya geciktirilir. Delil, Hz. Peygamber’in ihramlı iken Meymûne île evlenmesidir. (Buhari, Sayd, 12, Nikah, 30, Megazî, 43; Müslim, Nikah, 46, 47, 48, Tirmizî Hac, 24.)

  Çoğunluk fakîhler ise ihramlının evlilik akdini geçersiz sayarlar. Dayandıkları delil şu hadistir: “İhramlı kimse evlenemez, kendisi île evlenilmez ve nişanlanılmaz.” (Müslim, Nikah 41-45; Ebu Davud, Menasik, 38, Tirmizî, Hac, 23, Nesaî, Menasik, 91.) Bunlar Hz. Peygamber’in Meymûne ile evlenmesinin ihramlı değilken vuku bulduğunu söylerler. (Tirmizî, Hac, 23,24;.Darimî, Menasik, 21; A. b. Hanbel, VI, 393.)GEÇERSİ SAYMALARININ SEBEBİ EVLENİNCE CİNSİ İLİŞKİNİN YAPILMASINDAN KORKMALARIDIR HACDA İKEN BU HADİSTEDE ÇELİŞKİ YOKTUR EFENDİMİZ HACDA EVLENMEYİ KENDİLERİNİ TUTAMAYIP CİNSİ İLİŞKİDE BULUNABİLİRLER DİYE BU HADİSİ SÖYLEMİŞLERDİR FAKAT ŞUNADA FETVA VERMİŞLER EVLENSİNLER AMA CİMA HACTAN SONRA KALSIN Kİ HAC BOZULMASIN….İKİSİDE YAPILABİLİR İSTER EVLENİLİR BEKLENİLİR İSTER HACTAN SONRA EVLENİLİR İŞTE İSLAM DİNİNİN KOLAYLIĞI….

  SÖYLEMEK İSTEDİĞİM BU ŞEKİLDE BAŞLIK ATARAK İNSANLARIN KAFASINI KARIŞTIRANLAR ÇOK BÜYÜK VEBAL ALIYORLAR ALLAHTAN KORKULARI VARSA HADİSLERİN BİRBİRİNİ YALANLAMASI KONUSU KAPATILMALI
  İNSANLAR PEYGAMBERE İTAAT VE SEVGİDEN UZAKLAŞTIRILIYOR BÖYLE NE ZAMAN SÖYLENDİĞİNİ NE ŞARTLARDA SÖYLENDİĞİNİ BİLMEDİĞİMİZ HADİSLERİ VEYA AKLIMIZIN KAVRAYAMADIĞI HADİSLERİ YALANLAMAK NE KADAR DOĞRU SİZLERİN VİCDANINA BIRAKIYORUM…………………………DEVAM EDECE SELAMETLE

 3. 1. çelişik Hadis:“Kim size Peygamberimiz’in ayakta küçük tuvaletini yaptığını söylerse inanmayın.

  Süneni Nesei 1-2/25

  2. çelişik Hadis:“Peygamber’imiz bir kavmin süprüntüsüne varıp ayakta küçük tuvaletini yaptı.”

  Buhari 1/167
  – Tuvalet esnasında elbiseye bir pislik bulaşmaması için azami gayret gösterilmelidir. Allah Resûlü (s.a.s) “Kabir azabının çoğu küçük abdesttendir.” (İbn Mace, Taharet 26) buyurarak elbiseye idrar sıçratmama hususunda bizi uyarmıştır. İbn Abbas da (r.a) Allah Resûlü’nün iki kabrin yanına uğradığını ve bunlardan birisinin koğuculuk yapmaktan diğerinin de idrardan sakınmamaktan dolayı kabir azabı gördüğünü söylediğini rivayet etmiştir. (Müslim, Tahâre 34).

  – Yukarıdaki maddeyle ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bir husus da küçük abdesti oturarak bozmaktır. Çünkü ayakta yapıldığında elbiseye idrar sıçrama ihtimali yüksektir. Nitekim Hz. Aişe Validemiz, “Size kim Resulullah (s.a.s)’ın küçük abdestini ayakta bozduğunu söylerse, onu tasdik etmeyiniz. O, küçük abdestini oturarak yapıyordu.” (Tirmizî, Tahâre 8; Nesaî, Tahâre 24) buyurarak bu konuda yapılması gerekene işaret etmiştir
  FAKAT İDRAR YAPILAN YER PİS OLURSA EĞİLMEK MÜMKÜN OLMAZSA SIÇRATMADAN İDRAR YAPILABİLİR DİNDE ZORLAŞTIRICI HİÇBİRŞEY YOKTUR AYAKTA YAPMAK NORMALDE DE HARAM DEĞİL MEKRUH GÖRÜLMÜŞTÜR ÇÜNKÜ SÜNNETİ TERKEDEN İNKAR EDEN DEMİYORUM YANLIŞ ANLAŞILMASIN MEKRUH İŞLEMİŞ OLUR MEKRUHUNDA HARAMA YAKINI HELALE YAKINI VARDIR BUNUDA UNUTMAYALIM BURADA DA BİR ÇELİŞKİ YOKTUR AYAKTA YAPILMAYACAK KEYFİ OLARAK FAKAT BİR SIRGANLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜN EĞİLMEK MÜMKÜN OLMAZ ÖYLE DEĞİL Mİ YADA ÇÖMELEMEYEN YAŞLI BİR AMCAYI DÜŞÜNÜN….YANİ BU HADİSLER BİRBİRİNİ YALANLAMAZ AKSİNE KOLAYLAMA YOLUNA GİDER….

  9- ERKEKLERİN BALDIRI GÖZüKEBİLİR Mİ?

  1. çelişik Hadis:“Baldırları açık olan bir sahabeye Peygam-ber’imiz rastlamış ve ‘Baldırlarını ört. Baldırlar da avret yerlerindendir.’ demiştir.”

  Tehzibut Tezhip 2/69

  2. çelişik Hadis:“Peygamber’imiz evde baldırları açık yan üstü yatıyorlardı. Ebu Bekir izin istedi Peygamber hiç istifini bozmadan izin verdi. Ömer istedi aynı şekilde ona da verdi.”

  Hanbel 1/71

  her ikiside doğrudur mezhepler birini seçmiştir çünkü peygamberimizin ikisinide yaptığı görülmüştür mezhepteki görüşler mezhep kurucusunun görüşleri değil peygamber efendimizi ne üzere gördü ise ve nasıl yaptığını sahabilerden nasıl öğrendi ise o yolu tutmuşlardır müçtehit hadisi tahlil eder sadece dışına çıkmaz ancak bir yolu tutmak gerekir burada istikrarlı devam etmelidir peygamberimiz ashabım gökteki yıldızlar gibidir hangisine tutunursanız kurtuluşa erersiniz buyurmuşlardır bu hadiste çelişki yoktur kolaylık vardır

  Erkeğin erkeğe, yalnız göbekle diz arasına bakması haramdır.

  [Erkeğin avret mahalli, üç mezhepte, göbekle diz arasıdır. Hanefi’de diz avrettir. Göbek avret değildir. Şafii’de göbek avrettir, diz avret değildir. Maliki’de her ikisi de avret değildir. Hanbelî ve Maliki’nin bir rivayetinde, erkeğin yalnız seveteyni avrettir. (Mizan-ül-kübra) Seveteyn, ön ve arka avret yerine denir.]
  birkaçı diğer hadisle birkaçı öteki hadisle amel etmişlerdir hadislerin ikiside doğrudur

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: