Ölmüşlerin arkasından Yasin suresi okumak sünnet midir?

Ali Umuç

Ölmüşlerin arkasından Yasin suresini okumak Kur’an’a ve Kur’an merkezli Sünnete kesinlikle zıt olan çirkin bidatlerden bir tanesidir. Bu bidat Asrı Saadette ve Hülefa-i Raşidin döneminde yoktu.Sonraki dönemlerde Emevi saltanatının Kur’an’a rağmenci davranışlarının sonucunda ortaya çıkan bidatlerdendir. Bu bidatler, atalarından gelen malumatları kesin nasslarmış gibi kabul eden ve asla eleştiremeyen mukallit hocalar ve o hocalara tabi olan cahil kalabalıklar sebebiyle sürüp gitmektedir.

Şimdi bu konuda delillerimizi sıralayalım.

Kur’an-ı Kerim’de çeşitli hitaplar vardır. Bu hitapların tamamı dirileredir. O’nda Mü’minlere,kafirlere, müşriklere, münafıklara…vb hitaplar bulunmaktadır. Ama hiçbir zaman ölülere hitap yoktur. Çünkü o bir hidayet rehberidir. Ölülerin o rehberden faydalanma imkanları ortadan kalkmıştır. Hatta bidatçilerin ölülere okudukları Yasin suresinin 70. ayetinde bile “dirilerin uyarılması için” Kur’anın vahyedildiğinden bahsedilmiştir. Ama bidatçiler ayeti görmezden gelip, atalarının izinden yürümek adına Kur’an’a rağmenci anlayışlarını ısrarla sürdürürler.

Gelenekçiler, İslam fıkhının kaynaklarını sayarken formalite icabı Kur’an-ı Kerimi en üste yazarlar. Ama iş uygulamaya geldiğinde O’nu diğer delillerin ispatı için içerisinden malzeme aranan bir konuma düşürürler. Maalesef olaylara objektif olarak bakamadıkları için içinde bulundukları hali de pek idrak edemezler. Şimdi Allah’ın kitabında ölen kardeşlerimiz için ne yapabileceğimize bakalım. Haşr suresinin 10. ayetinde “…Rabbimiz!, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla…” buyrularak mü’minlere yapacakları açıklanmıştır. Yani ölmüş olanlara dua edeceğiz. Bidatçiler uydurulmuş hadisleri ve atalarından nakledilen fasit kıyasları temize çıkartabilmek için “dua okumak Kur’an okumakla aynı şeydir” diye te’vil etmişlerdir.

Gelenekçiler İslam fıkhının kaynaklarını sayarken sıralamanın ikinci maddesine [private] Sünneti koyarlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi maddenin ikinci sırasındaki sünnette sıralamaya formalite icabı yazılmış, iş uygulamaya gelindiğinde sünnetlerin yerini sünnete aykırı bidatler almışlardır. Bu konu bunu ispat etmek için en güzel örnektir. Bilindiği gibi Asrı saadette Peygamberimizin ölmüş olan mü’minlere evde veya mezarlık da Kur’an okuma gibi bir sünneti yoktu. Bu konuda hiçbir alimin farklı bir yorumu olmamıştır. Sünnet düşmanı gelenekçilerin bile istemeseler de kabul etmek zorunda kaldıkları gerçek budur. Ne Hz Peygamber yaşıyorken sahabenin ölmüş olanlarına, ne de kendisi öldüğünde diğer sahabelerin O’na Yasin okuma gibi bir merasimi olmamıştır. Hatta hülefa-i raşidin döneminde de böyle bir uygulamanın olmadığı ortadadır. Allah’ın kitabını tebliğ ve tebyin eden Hz Muhammed’in ve O’nun izinde giden halifelerin yaygın uygulamasının ölene dua etmek olduğu ortadadır. Onların ölülerine asla Kur’an okumadıkları da ortada… Ey Bidatçiler; başkalarına sünnet inkarcısı iftirasını atarken asıl siz sünnete karşı bidatler çıkartıp onları hafife alıyorsunuz. Sünnete karşı çıkarken kendinizi savunacak deliliniz var mı? Sizi ve usulünüzü(ki ben buna usulsüzlük diyorum) çok iyi tanıdığım için delil diye vereceklerinizi de bura da aktarayım. Siz “Ölülerinize Yasin okuyunuz” hadisine inanarak yukarıdaki sünnete muhalefet ediyorsunuz. Yukarıda da açıkladık, Peygamberin ölülere Yasin okumadığı apaçık ortada… Yani bu sözü bir tanesi Peygamber adına uydurmuş, biz bunu metinden kolaylıkla anlayabiliyoruz. Ne yazık ki Ebu Hanife’nin yolunda olduğunu sananlar, O’nun metin tenkidine dayalı sünnet anlayışının farkında değiller. Onlar Ebu Hanife adına fatura edilen rivayetleri koruma mücadelesi verirken, O’nun metoduna ihanet etmektedirler. Ölülerinize Yasin okuyunuz hadisinin uydurma olduğunu klasik Hadisçi Elbani bile kitabında açıklamıştır. Hadis münkati ve illetlidir. Ölüye Yasin okunması konusunda sahih BİR TANE bile hadis yoktur. İlgili hadisteki “Ölüleriniz” kelimesini Hanefiler dışındaki mezheplerden Şafiiler ölmek üzere olanlar diye açıklamıştır. Bu konuda Nevevi’nin görüşlerine bakılabilir. İbn-i Mace aynı hadisi “Ölmek üzere olan hastanın yanında konuşulacak şeyler ” babında açıklamıştır. Ahmet İbn-i hanbel’ de Ölmek üzere olanların yanında okunduğunda ruhun çıkması kolay olur…” vb şeklinde yorum getirmiştir. Ama dikkat edin burda da açıklanan ölüye okuma değil, ölmek üzere olanlaradır. Hanefiler dışındaki üç mezhebin görüşlerine de baktığınızda ölülere Kur’an okunmayacağı açıkça görülecektir. Kur’an, Kur’an merkezli Sünnet ve eski mezhep imamlarının çoğu ve yeni araştırmacıların tamamına yakını ölülere Kur’an okunmaması gerektiğinde ittifak etmişken, sizler Ebu Hanife’ye fatura edilen uydurulmuş bilgilerden yola çıkarak halen Kur’an ve Sünnete aykırı hareket etmeye devam edecek misiniz. Yoksa bu şişi ulemalarımız çözdü, bin senedir kimse anlamadı da sen mi anladın türü demagojilerle insanları avutmaya ve uyutmaya devam edecek misiniz. Mezhepçilik ve hizipçilikle oyaladığınız masum müslümanların yakasını bırakın… Bir taraftan Kur’an’ın zor anlaşılacağı yalanıyla onları O’nu anlamaktan alıkoyuyor, diğer taraftan da atalarınızdan gelen doğru-yanlış karışımı ayrıntılarla onları uğraştırıyorsunuz. Bakın işte! Yaptığınız bidat; Kur’an’a, Kur’an merkezli sünnete zıt olduğu gibi, sizinde itibar ettiğiniz alimlerin görüşlerine de zıt… Artık bırakın bidatlerle insanları aldatmayı… Siyonistler, emperyalistler…vb sözlerle islam düşmanlarını suçluor, ama hiç kendi suçunuzu bertaraf edecek özeleştiri yapmıyorsunuz. Bu ümmetin acılar içerisinde kıvranmasında sizin hiçmi payınız yok?Hizipçilik Kur’an’a aykırı değil mi? En’am suresinin 159. ayetinde hizipçilik yapanların yanlışlığı apaçık açıklanmışken, siz insanları hizipçiliğe(Kendi Cemaatınıza) davet ettiniz. Hatta Allah’ın ipine sarılın ayetini bile anlamöının tam tersine cemaate sımsıkı sarılın şeklinde açıkladınız. Ve maalesef Allah’ın ayetini yaptığınız ilhadi yorumlarla çarpıttınız. Bunu da atalarınız mirasını kurtarmak ve temize çıkarmak için yaptınız. Kur’an’daki Ehl-i Kitapla ilgili ayetlerdeki din alimlerinin düştükleri hatalardan Allah aşkına siz berimisiniz? Aynı konumda olduğunuzun farkında değil misiniz. Bugüne kadar hep ilmi delille gelindiğinde ilme tabi oluruz diyordunuz. İşte size ilmi deliller, bakalım ilme mi yoksa mezhepçilik ve hizipçiliğe inatla devam ederek hevanıza mı tabi olacaksınız? Ben Hz Peygamberin peygamberliğinin başladığı ilk dönemi açıklayan Hicr suresinin 94. ayetindeki gibi “Kulaklarını patlatırçasına anlat” ayetinin gereğini yaptım, umarım sizde “işittik, isyan ettik” diye ayette açıklanan kişilerin konumuna düşmez ve sözü dinleyip en güzeline tabi olan mü’minlerden olursunuz. Ne mutlu Allah’ın kitabına tabi olanlara, Ne yazık BİLE BİLE PEYGAMBERİN SÜNNETİNİ TERKEDİP, ATALARININ YORUMLARINI HAKLI ÇIKARTMAK ADINA PEYGAMBER VE SAHABE ADINA FATURA EDİLMİŞ 1-2 UYDURMA RİVAYETE TABİ OLANLARA….

Kaynak: Ali Umuç

[/private]

51 responses to “Ölmüşlerin arkasından Yasin suresi okumak sünnet midir?

 1. Selam Ravza;

  Sen de takdir edersin ki, bu yazının yazılma gayesi insanların ölüleri için dua etmelerine yahut Yasin okumalarına engel olmak değildir.

  Bu sitede bulunan tüm yazılar, Kuran’ı “ölülere okunan kitap” durumuna getiren “gelenek dinine” bir başkaldırıdır.

  Onları, Aziz ve Rahim’in indirdiği yola davet etmektir.

  Bak bu ülkede büyükşehir mezarlıklarında megafonlardan Kuran okunuyor. Kim için ? Mezarda yatan ölüler için mi ?

  Halbuki bu Kuran “diri olanların uyarılması” için indirilmiştir. (Bkz:Yasin;70)

  Şu halde, Kuran’ı “üfürük kitabı” yahut “ölüler için okunan kitap” haline getirenlere ne demek gerekir ?

  En iyisi Kuran okumanın zararlarından bahsedelim, belki Kuran’dan indirilme amacının haricindeki her şeyi umanlar için yol gösterir.

  Kuran okumanın zararları

  Dua meselesinde de sitemizde yeterince yazı mevcuttur.

  Bakınız;

  Dua

  Selam ve dua ile…

 2. dua ibadettir buyuruyor allahu taala
  dua edin duanıza icabet edeyim
  siz hangi halka allahın ayetine karşı geliyorsunuz önce okuyun
  sonra konuşun allahu taala ölülerinize yasin suresini okuyunuz
  buyuruyor mülk suresi ölmüş kişinin azabının kaldırılması içindir
  allahın nimetidir dua dünya dua üzerine kurulmuştur.

 3. Selam Ravza…

  Sitenin sağında bulunan;

  Kuran’ı anlama rehberi – 1. Bölüm
  Kuran’ı anlama rehberi – 2. Bölüm
  Kuran’ı anlamada yöntem
  Kuran’ı anlamak üzerine…
  Kuran’ı üfürük kitabı yapanlar
  Kuran’ı kimler anlamaz ?
  Kuran’ı Kuran’la tanıyalım
  Kuran’ın anlaşılmasının önündeki engeller ve Kuran’ın istismarı

  Konularını okumanızı ve en son üzerinde çok durduğunuz konuyu okumanızı tavsiye eder, gerçekleri görme yolunda zihninizi şeytandan arındırmanızı, sakındırmanızı ümit eylerim..

  Selamet ve sevgiyle..

 4. kuran okumanın zararı demek bile büyük günahtır
  nasıl bir zararı olabilir ben kuranı kerim okuyorum
  insalara gönderilmiş yüce kelamdır sizin dediğiniz gibi üfürükcüler insanları aldatmak kandırmak amacı için kullanmaları aslında kendilerini kandırırlar farkında değiller.
  ölülere yasin okunur ister kabir başında ister evde ölmüş kişiye faydası vardır yasin okuyup ruhuna hediye etmek allah çok merhametli çok affedicidir allahtan çok korkmalı ve allahı çok sevmeliyiz kuranı kerim rehberimizdir allah herkese akıl vemiştir

 5. Selam Ravza ! Ah Ravza …

  İşte bak, ezbercilik ve taklit ne katar kötü ve insanı ne kadar zora sokuyor.

  Ne demiş Alemlerin efendisi;

  “Zannın çoğundan kaçının”

  “Hakikatte zan gerçek adına hiç bir şey ifade etmez”

  Sen bunu yazıncaya kadar yahu bu adam ne demiş diye bir okusan, şu yazdığının silinmesini istersin. Bak bakalım Kuran okumayı zararlı gören bizlermiymişiz, yoksa gelenek dinine, mezhep dinine tabi olanlar mı? :)

 6. Selam Ravza;

  “Kuran Okumanın Zararları” başlığı dikkatini çekti değil mi ?

  Yazıyı okursan inşaallah neden bu hususta titizlik ettiğimizi göreceksin inşaallah…

 7. yazınızı okudum ama siz neden böle söylüyorsunuz
  doğrusunu biliyorsunuz sonrada aksini söylüyorsunuz bu konuyu
  biraz daha açıklık getirirmisiniz sizinle yüz yüze konuşmak isterim.ne demek istediğinizi ancak ozaman anlarım

 8. Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) rivayet ettiği şu hadis-i şerif de meseleyi açıklığa kavuşturmaktadır:
  “Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini Cuma günü ziyaret ederek orada Yasin Sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar.”3

 9. ali bey ve onun gibi düşünenler brakın milletin kafasını bulandırmayı siz ölünce arkanızdan kuran okumayı versinler ama milletin inançları ile uğraşmayın hem nerden biliyorsunuz ölünün okunan karandan istifade etmediğini yoksa size oralardan haber mi geliyor kuran okumanın zararları şeklinde bir açıklama ne kadar çirkin kuran okumak ister ölüye ister diriye kime okunursa okunsun ne maksatla okunursa okunsun faydalıdır aksini inkar edenlerin niyeti bozuktur lütfen seçtiğimiz kelimelere biraz dikkat edelim bu mübarek günlerde herkesi kuran okumaya davet ediyorum ne maksatla olursa olsun isteyen kitap okuyabilir

 10. yazdıklarınızı okudum ben annemi tam 40 gün önce kaybettim ve ne kadar kötü durumdayım anlatamam annemin kabir azabından kurtulması ve günahlarının affolması için sürekli yasin okuyorum çünkü bildiğim şey bu ne yapmam gerekir yada başka neler yapabilirim ? dikkate alıp cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 11. Selam Yasemin;

  Allah Rahmet eylesin, başın sağolsun. Allah yakınlarına sabır ihsan etsin. Yapılacak en iyi iş dua etmektir. Kuran’da bir duadır elbette… Biz burada insanlara Kuran okumayın demiyoruz. Saplantılardan kurtulun diyoruz. Bir de kabir azabının olup olmadığı ile ilgili yazımızı okumanı tavsiye ederim.

  Rahmeti umuma yaygın Rabbim bağışlasın, affetsin. Çünkü O, merhametlilerin en merhametlisidir.

 12. yazık çok yazık şafi iseniz yorum yapmıcam şafilerin inancına göre ölülere kuran okunmaz.kuran okumanın neye fayda verip vermeyeceğini ne zamandan beri Allah’ın yarattığı kullar tayin ediyor.Bu yazıyı okuyunca üzüldüm Kuran okuyunuz ölünüzede dirinizede onun hakkında hüküm verici ancak Allah(C.C) dur. Yok Kuran fayda vermez üfürük kitabıdır gibi yersiz kelimeleride tasvip etmiyorum.Yasemin kardeşim Allah rahmet eylesin Anneize kuran okumaya devam ediniz kikuran okunması emin olun faydalıdır ve mevkisini artıracak,günahlarını eritecektir.bunun dışında hayır hasanat ediniz annenizi ruhu için ramazan ayındayız bu bunun için uygun bir zamandır.Allah tüm geçmişlerinize ve geçmişlerimize rahmet eylesin rahmetli olmuşlara mutlaka kuranı kerim okuyalım bilhassa yasin ve tebareke sureleri inadına değil ianacımız gereği okuyun.Allah’a emanet olun

 13. selam arkadaslar tartismaya gerek yok yasin 70 ayetinde kimeokunucakdiye bise anlatiyor ama anlamak istemiyorlar bisim enbuyuk kaybimisda kurani anlayamamisdir allamis olsaydik ilerde olurduk arkadaslar kurani kerim oluler kitabi olsaydi duyada isi neydi ,kurani kerim diriler kitabidir onu anlayacaski gecmis ummedin yanlislarini yapmayalimdiye ve bise acikacik teklonijidende aberdar ediyor ama anlamak istemiyorus ,benim anladima gore arkadaslar ,hadiseler, kuranin onune gecmisti okadar uydurma varki ,tesekurler benden bukadar,alaha emanet olun

 14. arkadaşklar benim adım ravza gerçek sölüyorum ne mutlu benim gibilerine tabi herkezin ismi kendine güzel

 15. selamun aleykum
  bende merak edip girdim ve karşıma ılk çıkan sızın sıtenız oldu kafa allak bullak oldu artık neye ınanacagımızı sasırdık benım gıbı fazla bılgısı olmayanlara yalnış bılgıde bulunan ve yalnış yonelten kışılerden davacı olurum hakkımıda helal etmem .

  Gerek ramazan ayı olsun gerek mubarek gunler gerek herhangı bır gun olsun okadar (Hatimi şerif)çıkartılıyor ve olmuşlerımızın ruhuna bagışlanıyor sizin görüşünüzde (Hatimi Şerif de)zıt olan bidatlerden birtanesidir (Yasin i Şerif)başka bir kıtaptamı yazıyor da Hatim kabul olunuyor veya caız oluyorda o olmuyor.fazla yazmanın manası yok umarım siz anlamışssınızdır ne demek ıstedıgımı lutfen sizden ricam kagle alıp cevap yazsanız buna çok sevinrim ALLAH razı olsun..

 16. Selam İnzar;

  Yazı gayet açık bir dille yazılmışken sen neyi anlamadın ?

  “..benım gıbı fazla bılgısı olmayanlara..” demişsin. Senin neden fazla bilgin yok ?

  Halbuki ALlah şöyle buyurdu: “Bu Kuran en mühim bir haberdir”

  Yoksa sen de bu en mühim haberi bir tarafa bırakıp başka haberlerin peşinde koşanlardan mısın ?

  Bir de Allah Kuran’ı öğüt alınması için indirdiğini buyurmaktadır.

  Sen Kuran’ı bilmediği bir dilde okuyup öğüt alan birini gördün mü ?

  Şu halde yapman gereken iş Kuran’ı kendi dilinde okuyup Rabbinin ne dediğini ve senden neyi istediğini sorgulamak olmalıdır.

  Eğer sen “Bu Kuran’ı ben anlayamam” dersen, bu bir yanılgı olur.

  Çünkü Allah; “Andolsun ki biz bu Kuran’ı öğüt almaları için kolaylaştırmışızdır. O halde var mı bir öğüt alan ?” diye sormaktadır.

  Sen Kuran’dan ancak anlayabildiğin kadarı ile mesulsün. Zira Allah hiç kimseyi gücünün üzerinde bir şeyle sorumlu tutmayacağını müjde buyurdu.

  Kendin anlayamadığın yerleri diğer mümin kardeşlerinle tartışır, konuşursun. İlimde derinleşmiş olduğunu düşündüğün kişilerin yorumlarından da istifade edersin. Amma şunu bil ki, her inanışının sorumlusu sadece sensin.

  Kuran’dan öğrendiğimize göre, içinde hiç bir şefaatin olmayacağı, ne bir dostluğun ne de bir alışverişin bulunmadığı mahşer gününde hiç kimsenin hiç kimseden bu anlamda “beni bunlar sapıttırdı” diye davacı olması hakkı olmayacaktır. Allah, kendisine tabi olunan kimseleri de tabi olanları da inandıkları yanlışlar ve günahları sebebiyle cezalandıracaktır.

  Nihayet, sen bu güne kadar Allah’ın seni muhatap alarak indirdiği Kitab’ı anlayıp öğüt almak için okumuş olsaydın, ölülere okunması adet edilen Yasin suresinin içinde bu kitabın “dirilerin uyarılması için” indirildiğinin söylendiğini de öğrenmiş olurdun. Böylece, artık ölülerin hesabının bitmiş olduğunu, ölülerin Kuran’la uyarılacak bir durumunun kalmadığını kavrardın.

  Şimdi söyle bakalım seni sapıtanlar bizler miyiz yoksa seni sapıtanlar Kuran’ı ölülere okunan bir ayin kitabı haline getirip duvarlara asılmaya mahkum edenler mi ?

  Yoksa seni sapıtan Kuran ve Kuran’da Allah’ın neyi emir buyurduğu hususundaki ilgisizliğin mi ?

  Selam ve muhabbetlerimle…

 17. bazi yorumlari okudumda,ne diyecegimi bilemiyorum yaa,anlasilmasi çok zor konular degil aslinda ama nasil beceriyor bizim insanimiz anlamamayi…kur’an arapça lafziyla kimsenin anlamadigi sekilde okunsun diyemi gönderildi??? yoksa anlayalim da hayatimiza rehber edinelim diyemi gönderildi???
  bazilari da diyor neye inanacagimizi sasirdik!!!Kur’an kiyamete kadar koruma altinda degilmi???Allah biz onda hiç birseyi eksik birakmadik diyormu????Peygamber Efendimiz yasayan kur’an idiyse kur’ana uygun yasayan insan zaten bütün sünnetleri yerine getirmis olmazmi??? kafalarinizi neden karistiriyorsunuz Kur’an gibi anlasilmasi kolay kendisinde süphe bulunmayan kitabimiz dururken neden baska yerlerde zaman kaybediyorsunuz???

 18. bazı alimlerin mezar üstünde neye dayanaraktan yasin okurlar ? veya bayram gibi günlerde neden mezarlıklara gidip yasin okurlar yorumlarını mutalaka bekliyorummmmm

 19. ESİRGEYEN VE BAĞIŞLAYAN ALLAHIN ADIYLA Sevgili gamze kardeşim bu sorunuza şöyle cecap vermek istiyorum. düşün ki ozaman kuran türkçe veya başka bir dil şeklinde gelse idi hiç kimse o zaman için anlayamaz dolayısıyla da hayatında uygulayamazdı. arapça gelmesinin sebebi ozaman ki kulanılan dil arapça dili idi. ve dolayısıyla arapça olarak kuran geldi. buda senin bu kuran’ı anlamaman için geldi diye bi fikir söz konusu olmaz günümüzde tefsir kitabı ve kuran’ı kerim açıklamaları bir hayli fazla. yani okuyup anlayabilir ve hayatında uygulayabilirsin ALLAH’a emanet ol.

 20. SELAM ARKADAŞLAR
  BU YAZILANLARI OKUDUM VE DÜŞÜNDÜM…
  BİZİMDE GEÇMİŞTEN GELEN ANNELERİMİZ VE DEDLERİMİZDEN ÖĞRENDİĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR.AMA BU BİLGİLERİN BAZILARININ KÜLTÜR BAZILARININ GEÇMİŞTEN GELEN UYGULANMIŞ BİLGİLER OLDUĞU AÇIK.İNSAN İÇİN EN İYİ KAYNAK KURANI KERİM TABİKİ VE PEYGAMBERİMİZİN HADİSLERİ HADİSLER KİTABIDA HER EVDE BULUNMALI.AMA GÜNÜMÜZDE HERŞEYİ TARTIŞMAYA AÇMAK İNSANI MADDECİLİĞE İTER DİYE DÜŞÜNÜYORUM.NEDEN ÇÜNKİ HERŞEYİN İNSANIN MANTIĞI VE ZEKA/FİKİR/DÜŞÜNCESİ İLE ÇÖZEMEYECEĞİ AÇIKTIR.OHALDE GÖRDÜĞÜĞÜMÜZE DUYDUĞUMUZA İNANMAK GİBİ BİR ŞEY ÇIKAR ORTAYA.İNSANIN YAPMASI GEREKEN İSLAMİ YAŞAM BİÇİMİNİ KURAN KERİMİ KAYNAK KİTAP OLARAK ALGILAYIM DÜŞÜNMESİ VE YAŞAMASI ALLAHIN EMRİDE BU.ÖLÜLERİN ARKASINDAN YASİN OKUMAYA GELİNCE YASİN SÜRESİ TABİKİ OKUNABİLİR NEDEN HERŞEY İÇİN ALLAH RIZASI İÇİN HERŞEY İÇİN OKUNABİLİR AMA BUNU GENEL KURAL VEYA ADET HALİNDE DEĞİL.ANCAK ŞU VARDIR.ÖLMÜŞ ÖLMÜŞTÜR ÇLMÜŞLERE VE DİRİLERE ALLAHTAN BAŞKA BAŞKA RAHMET EDECEK YOKTUR.(HERŞEYİN EN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR.)DUA EDİLEBİLİR.YAZIŞMAK İSTERSENİZ ftaskaya77@otmail.com

 21. Burda asıl mesele şu.
  Kuranı niçin okumalıyız?
  yaygın anlayışa göre biz kuranı sevap kazanmak için okuıyoruz. Bu kazanılan sevap nasıl bir şey ise hediye eder gibi bir de başkalarına hediye ediyoruz.

  Kuranın ruhuna uygun olan ise kuranın indiriliş amacına uygun bir şekilde okunmasıdır.
  Kuran, bizlere yol göstermek, rabbimize karşı görevlerimizin neler olduğunu bildirmek, sadece tek ilah olan Allah’a bağlanmayı ondan başkasına kul köle olmamayı öğretmek için indirilmiştir.
  Bu amaca ancak kuranın anlaşılması ile ulaşılabilir

  O halde kuranı sevap kazanmak için değil rabbin buyruklarını anlamak ve yaşamak için okumalıyız. Bunun için okursak sevabı zaten kazanırız. Çünki sevap kazanmak demek allahın rızasına uygun davranmaktır. allahın rızası ise buyruklarını anlama ve yaşamaktan geçer.

 22. Dondurulmus beyinleri cikarin dolaptan eritin ondan sonra anlamaya calisin. Eger bir insan inandiginda eminse ve okudugu herseyi onun dogruluna lanseediyorsa soz biter sukut baslar… evet Kuran bir bonus kitabi.. bizler icin degil o da ölüler icin.. okuyup bonus kazanacagiz sonra da bagislayacagiz.. Becerenler iyi becermisler Kurani bir ufurukcu kitabi yapmayi cogu zihinlerde..!!! Peki turkce okuyunca kac bonus kazaniliyor ? Pardon turkce olmaz.. arapca olacakti degil mi :(.. Turkce okursak anlariz ne dedigimizi ve bunu niye okuyoruz ki simdi olulere bu bizlerin isine daha cok yarar diyebiliriz ..:)
  Ah turkiyem ah … Agaclara caput baglayanlarda onun dogrulugunu savunuyor..! siz onlara yanlis deseniz inanmazlar, olabilir derler ama yinede yaparlar.. buyu yine oylesine.. ah turkiyem ah … Dogru yolu bulmak bizler icin ölüler zaten sinavi bitirmis artik sorguyu sonucu bekliyor. Onlara ancak Allah’tan rahmet dileyebiliriz onlar adina hayirlar yapabiliriz..

  Yok yok… siz yine de Yasin okuyun, 1 elham 3 ihlas da hemen bagislayin .. pufff pufff ruhuna.. :) ooh rahatladim.. arapca olmayan bir girtlaktan arapca kuran..

 23. ALLAHın adıyla…ben kuran okuyan ve bunu gururla soyleyen bırı olarak olulerın arkasından okunan yasın suresıne,okunması gerektıgıne hem yasayanlar hemde oluler ıcın faydalı olacagına ınanıyorum …ALLAHA EMANET

 24. bu yazıyı okudum. içimdeki bir ses, bu yazının sahibinin eleştirdiği kişilere karşı bir ön yargısının olduğunu bana söylüyor. kullandığı üslüp hiç te peygamberi bir üslüp değil. ifadelerde bir çeşit husumet seziyorum. oysa, suçlanan kesim bidate dalmış bile olsa (ki bu yazı öyle olduğunu ispatlamış dağil) nefret ettirmeden, sevdirerek anlatmak gerektiği peygabberi bir yöntemdir. kaldıki, eleştirdiğiniz kesim, ne kafirler, ne mülhitler ve ne de ehl-i kitaptır. eleştirdiğiniz kesim kendisini müslüman olarak ilan eden kesimdir. dolayısıyla ne söylediğiniz elbette önemlidir. ama ondan daha önemlisi nasıl söylediğinizdir. eğer sözleriniz, karşi tarafın kulağını tırmalıyorsa en azından içten bir itirazla karşılaşacağını da bilmeniz gerekir.

 25. kuran-ı kerim indirildiği zaman arapça kullanılıyordu bu yüzden arapça indi…?:)şu dünyada sebepsiz hiç bir şey yoktur arkadaşlar hepimiz biliyoruz…. kuran-ı kerim in arapça indirilmesinde de bi hayır vardır bi sebep vardır biz yanlızca allahın bize verdiği kadar ilmi bilebiliriz…ve kuran-ı kerim kendi dilinde okunduğu zaman ne kadar huzur verici ve güzel değilmi..her şey yerli yerinde güzel en doğru şekilde anlayıp yaşayabilene ne mutlu…

 26. Siteyi ikinci ziyaret edişim anlaşılan daha da çok ziyaret edeceğim.
  Hem çok şey öğreniyorum hemde çok şey sormak geliyor içimden daha inceleyip bilgilendikten sonra yazmam gerekti belki ama neticede insanız dayanamadım işte ölmüşlerimiz arkasından yasin okumamın sebebini yazıvereyim dedim. Acizane ben okuduğum dan hasıl olan sevabı cümle müslümanların ervahına bağışlıyorum böylelikle hem kendim huzur buluyorum hem de rabbim dilerse sevabından ölmüşlerimizi de nasiplendirir mülk onun tasarruf onun. Bidatmiş yok efendim diriler içinmiş ölülere okunmazmış kim okuduğu yasin in ettiği dua nın ölü tarafından duyulup ta anlaşılacağını iddia edebilir ki bu Kur’an diriler içindir diyerek aksini iddia eden varmış gibi isbata çalışılıyor.vesselam

 27. s.a
  siteye tesadüfen girdimde sayın ali aksoy abimizin yazısını okudum ve gelen yorumlara bakınca bir dua etmek geldi icimden..ve ettimde.
  ali abi seni cok iyi anlıyorum ve bu sakinligin ve hoşgörülü yaklaşımın cok güzel.yani bu verilen cevaplar beni cileden cıkarıyor.insan nasıl anlamaz diyorum kendi kendime.ve soruyorum kulakları olup işitmeyenler bunlarmı oluyo.yoksa insanların atalarından gördüklerinden vazgecmeleri mi cok zor..
  yani hakikat apacıkken kafalara sindirilen bu düşüncelerden neden kurtulamıyorlar ki..
  abicm bende elimden geldigi kadar bu konuda insanları bilgilendirmeye calışıorum fakat senin kadar sakin olamıyorum.bana tavsiyen varmıdır?daha 1 yıldır islam hakikatinin farkına vardım..ve Kuranı bir hayat kitabı olarak elime aldım.
  Rabbim bütün müminleri bagışlasın..ve amellerinizi en iyisiyle ödüllendirsin inşaallah..

 28. Âl-i İmrân(*) Sûresinin 169,170 . Ayetinde

  “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler,Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler.”

  DEMEK Kİ ŞEHİTLER ÖLÜ DEĞİLLER.DEĞİL Mİ?
  VAHHABİLER DE BU AYETİN AĞIRLIĞINDAN KURTULMUŞ DEĞİLLER.NE DERSİNİZ.

 29. Soru: Günümüzde yaygın olarak yapılan bid’atler nelerdir?

  Cevap: Günümüzdeki bid’atlerden ba’zıları şunlardır:

  1. Namazlardan sonra hemen âyet-el-kürsî okumak lâzım iken, önce Salâten tüncinâ ve başka duâ okumak bid’attır.

  2. Cenâze olduğunu bildirmek için, minârelerde salât okunması bid’attır.

  3. Eli göğse koyarak, selâmlaşmak bid’attir.

  4. (Zekeriyyâ sofrası) denilen adak bid’attır.

  5. Câmide her namazdan sonra müsâfeha etmek bid’attır. Bayramlarda, câmilerde müsâfeha ederek bayramlaşmak ve namazlardan sonra, âdet etmeden, ara sıra müsâfeha câizdir.

  6. İbâdetleri teyp, radyo ve hoparlörle yapmak bid’attır. Televizyondaki imâma uymak câiz olmadığı gibi, bu seslerle ibâdet yapmak da sahîh, geçerli olmaz.

  7. Kur’ân-ı kerîmi şarkı söyler gibi okumak bid’attır. Mûsikîye uyarak tecvîdi bozmak bid’at ve dinlemesi de büyük günâhtır. Kur’ân-ı kerîmi, tekbîrleri ve ilâhîleri çalgı ile, ney çalarak okumak, bunun için tehlikeli bid’attır. Kur’ân-ı kerîmi güzel ses ile, tecvîd ile okumalıdır. Tegannî ile, kelimeleri değiştirip nağmeye, mûsikîye uydurarak okumak harâmdır.

  8. Dînî türk mûsikîsi veya tasavvuf müziği bid’attir.

  9. Kur’ân-ı kerîmi ücret ile, para ile okumak, bâtıl ve bid’attır.

  10. Cenâzede yüksek sesle tekbîr, tehlîl, ilâhîler okumak bid’attır.

  11. Mezâr taşına âyet-i kerîme, mubârek isimler, şiir, Fâtiha kelimesini yazmak bid’attır.

  12. Ölü evinden yemek, helva dağıtılması bid’attır. Birinci, üçüncü, yedinci, kırkıncı, elliikinci ve elliüçüncü gibi günlerde helva, çörek gibi şeyler yapmak ve kabir başında yemek dağıtmak bid’attır.

  13. Evliyâ kabirlerinde mum yakmak, çabut başlamak bid’attır.

 30. Bu yazıyı yazandan Allah razı olsun.Birebir böyle düşünüyordum.
  Düşüncemin doğruluğundan emin olamadığım için araştırmaya başladığımda karşıma bu yazı çıktı.Çok rahatladım.Ne kadar teşekkür etsem azdır.

 31. slm kardeşlerim ben
  kuranın ölüler östünde okunmaz diye ilk duydugumda
  şaşırmıştım ve beni etkilemişti ve araştırmaya karar verdim bunu bir çok kişiye sordum okunur diyenler benim gibi ataları yapmış diye yapan ve araştırmayan kişilerdi. sonra araştırdım ki gerçekten okunmazmış,ölülerin östüne okunur diye bir ayet yok.bir hadise rasladım onuda alimlerimiz sahıh deyil diyor, peki okunur diyen arkadaşlar siz hangi mesebe mahsussanız kendi alimlerinize ve kaynaklarına bakın onlarda kabul etmiyor,
  not…….
  bakın ölulerin defterine üç şey geçer öldukten sonra
  1.salih evlat
  2.yaptıkları camı çeşme gibi yani hizmet görduyu surece defterine yazılır
  3.
  kusura bakmayın uçunçu su an aklıma gelmedi af oluna
  kuran insanlara teblih icin gelmiştir.yeni nesil bunu kabul adecek ve allahın izniyle kuranı kerim asıl yerini alacaktır.bazı insanların geçim kaynagı deyil rehber olaçaktır. ALLAH ım atalarımın gönahını af eyle…………..

 32. bu yazinizin en basindaki giris bolumu.
  (Ölmüşlerin arkasından Yasin suresini okumak Kur’an’a ve Kur’an merkezli Sünnete kesinlikle zıt olan çirkin bidatlerden bir tanesidir.)
  buda sayin site sahibi admin ali aksoyun bir arkadasa yaptigi yorum.
  (admin:
  Selam Yasemin;

  Allah Rahmet eylesin, başın sağolsun. Allah yakınlarına sabır ihsan etsin. Yapılacak en iyi iş dua etmektir. Kuran’da bir duadır elbette… Biz burada insanlara Kuran okumayın demiyoruz. Saplantılardan kurtulun diyoruz. Bir de kabir azabının olup olmadığı ile ilgili yazımızı okumanı tavsiye ederim.

  Rahmeti umuma yaygın Rabbim bağışlasın, affetsin. Çünkü O, merhametlilerin en merhametlisidir.

  23 Eylül 2007, 3:42 pm

  yazinin girisine ozellikle secilmis cirkin bidatlerden biridir dediginiz yasin suresi, daha sonraki yorumuzda kuranda bir duadir elbette, ki kurandan bir surenin ismi degilmidir.ohalde kuran akumak dua oluyoda kuranin suresi olan yasini serif suresini okumak neden cirkin bidatlerden birisi oluyo.elbette bircok bidati gostermeye calismak kuranin asil amacinin olulere degil biz dirilere indirildigini soylemek gercekten guzel/bunu merhum mehmet akif sizden 80 yil once zaten soylemis.ama uslubuna bir dikkat edermisiniz lutfen.bakin bakalim cirkin bir bidattir demismi yoksa nsil anlatmaya calismis.
  İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin,
  Ne mezarlarda okunmak, ne fal bakmak için.

  İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin,
  Ne duvarlara asılmak, ne el sürülmemek için

  İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin,
  Ne tezhip, ne sulus, ne hat yazmak için

  İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin,
  Ne tapınak, ne nutuk, ne vaaz dini için

  İnmemiştir hele Kur’an. Bunu hakkıyla bilin
  Ne meslek kaygıları ne kariyer hesapları için

  İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin,
  Ne erkeği yüceltmek, ne kadını aşağılamak için
  Ne Araba paye vermek, ne Acemi hor görmek için

  Mehmet Âkif Ersoy
  sevligi ali aksoy kardesim.
  neden dua etmeliyiz olulerin arkasindan?dua etmeliyiz demissin.nedeninide acikla bari, zira kabir azabi yoktur isimli yaziya gondermissin arkadasi orayi okuyunca dua etmeyede gerek yok .yav yazmayayim diyorum.yaziktir gunahtir eymeyin eylemeyin. kendi yazilariniz birbirine nasil celisiyo.bir yerde cirkin bir bid ad diyorsun baska yerde duadir diyorsun.sasirmis kalmissin bu kacinci yazidir hep celiskilerinizi gosteriyorumki gercegi ariyosunuz madem gercekten gercegi gorun diye ama bazan cok acimasiz oluyosunuz unutmayin hesap gunude cok cetin. gecicek.tamam bidatleri soyleyin yapmayin etmeyin deyin ama boyle soverek degil.birlerini hedef alarak degil.muslumaniz birimizin yanlisi hepimizin yanlisi duzeltene ne mutlu.ama sizin bu macini askin yazilariniz kas yapayim derken gozude yuzude birbirine katiyo.sadece su verdigim sana ait yazida okuyan herkese ornek olarak yeter anlayana tabi selametle kardesim.

 33. Selam Mustafa;

  1) Kuran diriler için / dirilere hidayet etmesi için indirilmiştir.

  2) Ölünün sınavı bitmiş ama hakkındaki hüküm kurulmamıştır.

  3) Hüküm koyucu Allah’tır. Bu nedenle hakkında hüküm kurulmamış kimsenin affı için dua edilebilir.

  4) Kuran’da dua ayetleri vardır. Kişiler bu ayetlerde bildirilen formlarda da dua edebilirler. (Ancak şu bilinmeli ki, Kuran’daki tüm dualar yaşayan kimseler içindir / yaşayan kimseleri kasteder. )

  5) Yazı alıntıdır. İçerik olarak alıntı yazılara müdahale etmiyorum.

  6) Kötü olan şey, ölülere Kuran okunmasının “ritüel” haline getirilip, bu yapılmadığı taktirde ölünün azab çekeceğine inanmaktır. (Hale bakın ki, bizim toplumumuz Kuran’ı bu anlamda da terkederek onun yerine mevlidi getirme gayretinde !!!)

  7) Kötü olan şey, Kuran’ı ölüler kitabı haline getirip diriler için indirildiğinin unutulması / unutturulması / buna göz yumulmasıdır.

  Esenlik dileklerimle…

 34. sadece guluyorum admin.kacamagina guluyorum.yoksa mevlit hakkinda dediginde bidatler hakkinda dediginde yanlis degil.ama yukaridaki yazinin uslubu cok cok cirkin.orneginide merhum akiften verdim.size gelince zaten ogudu yuvadan almissiniz ne bise anlar nede anlamak istersiniz yolunuz acik olsun ne diyim.

 35. Selam admin,
  Mustafa arkadaşın itirazının 2 ve 3 numaralı başlıkla verdiğin bilgiye olduğunu düşünüyorum.
  Onun görüşünü bende paylaşmaktayım.
  2 Noya delil bakara 124 te İbrahim’in(s) duasına cevaptır. Allah burada hükmünü koymuştur. Allah’ın ahdi konusunda, Yasin 60-63 aynı ahd.
  3 Noya ise delil verilen haşr 10 ayeti; Buradaki dua 6 dan 11 e kadar okunduğunda henüz yaşamakta olan önce göçedenlere sonra gelenlerin yaptığı duadır.

 36. Selam Cemal Batur kardeşim;

  Allah razı olsun. Niyetiniz hususunda asla bir şüphem olamaz.

  Bahsettiğiz meseledeki düşüncem şu şekildedir:

  Allah’ın İbrahim peygamberin “ölmüş babası” hakkındaki duasının reddildiğine dair ayetini de diğer tüm ayetler gibi maksadına göre okumak gerekir. Bu ayette verilmek istenen mesaj, ölmüş kimseler hakkında dua edilemeyeceği değil, “müşrik” olarak öldükten sonra bir kimsenin velev ki peygamber babası olsa ve peygamber duasına kavuşsa da akıbetinin değişmeyeceği ve ebedi cehenneme atılacağıdır.

  Kuran, müminlerin bir kısmının aileleri ile birlikte cennete alınacağını haber vermektedir. Bu da aynı şekilde, insanları iman etmeye teşvik eden bir ayettir.

  Şimdi, bir kimse ölmüş ve hükmü verilmemişken yakınları ne sebeple Allah’tan o kişinin affını dilemesinler ? Müminlerin birbirleri için rahmet dilemesinde ne gibi bir sakınca olabilir ? Üstelik hüküm ancak Allah’a aittir. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Kimseye verişmiş bir sözü olmadığına ve hiç kimsenin ne sebeple affedildiği hususunda Allah’a hesap sorulamayacağına göre, müminlerin bu açıdan ölmüş yakınları hakkında Allah’tan ümitlerini kesmeyerek onun affını dilemelerinin de mümkün olduğuna inanıyorum.

  Haşr suresinde verdiğiniz ayetlere gelince…

  Biz bu konuyu yanlış hatırlamıyorsam hanifdostlar forumunda müzakere etmiştik. Ayetleri dikkatle okursanız, “bizden önce iman etmiş” lafzının o sırada ölmüş kimseler hakkında değil, muhacir ve ensarın birbirlerine karşı olan tutumları ile ilgili olarak iman etme hususunda süre yönüyle daha kıdemli olanların kastedildiğini, netice itibariyle bahsi geçen duayı ensarın muhacir hakkında yaptığını görebilirsiniz.

  Sonuç olarak, Kuran’ın öğretip tavsiye ettiği bütün dua formatları “diri kimseler” hakkındadır. İbrahim’in soyu ile ilgili olarak yaptığı dua ise, “ölülere” yani yaşamı bitmiş kimselere değil, gelecekte yaşayacak kimselere ilişkindir.

  Kuran, dirileri muhatap alır ve öğütleri ancak diriler için anlam ifade eder.

  Yeri gelmişken değinmek gerekir ki, Kuran’da bulunan bir çok “ölü” kelimesi aslında mecaz olup “münafık ve müşrikleri” kasteder.

  Bunun gibi “diri” ve “dirilmek” gibi bir kısım kelimeler de “müminleri” kasteder.

  Mesela, Kuran’da sıklıkla tekrarlanan “yeryüzünü ölümünün ardından dirilten yağmur” temsili, aslında vahiyle hayat bulan / değişim geçiren müminleri anlatır. Gerçekten Kuran, bu ve benzeri betimlemeleri ile (Yağmuru bol bahçe x kasırga isabet eden bahçe, zemini sağlam beyt – kaypak zeminde uçurumun kenarında bulunan beyt, İbrahim’in / Muhammed’in / müminlerin beyti x örümceğin beyti vs.) doludur.

  Şu halde, Kuran aslında bırakın gerçek ölüleri, mecazi anlamda ölü olanlara yapılacak çağrının / duanın bile bir işe yaramayacağını haber vermektedir.

  Esenlik dileklerimle…

 37. Değerli admin,
  Açıklaman gayet net ve doyurucu.
  2 ve 3 nolu bilgini anlamada benim bir eksikliğim olmuş.
  Allahu Teala’nın şirk konusundaki hükmü mutlak. Benim vurgum buraya idi. Zalim=Müşrik anlayabiliriz.
  Ne peygambere ne müminlere akraba bile olsalar cehennemlik oldukları iyice belli olduktan sonra MÜŞRİKLERE istiğfar etmek yoktur. Tevbe 113
  Selamlar.

 38. Katılıyorum ali Aksoy kardeşe. Ölülerin arkasından kuran okumak kuranla alay etmek kuranın mesajını anlamamak demektir.Müslüman olanların bu kadar yaptığı davranışları sorgulamaması gerçekten esef vericidir. selam ve sevgiler.

 39. selamun aleyküm 19 yaşındayım bu nasıl site nasıl yazı başlıkları insanların ilgisini cekmek için lütfen allah(c.c)ismini kiyabını kullanmayın sizin ne mezunu olduğunuzu cok merak ediyorum bütün yazıları okudum inanın tek kelime tek satır anlamadım yazık sizlerden utanıyorumm allah yoluna cevirsin

 40. selam bende ölüye yasin okunmaz lafzını düzeltmek isterim pey ef hadisi şerifnde buy. ölünün ardından yasin okuyan sabaha bağışlanmış olarak çıkar

 41. bence bilmediğiniz şeyleri kafadan atarak konuşmayın yasin okumak bidat değildirbende hocayım sizin gibbbisini ilk defa gördüm

 42. bazı yorumları okudum bir kısmı mantıklı bir kısmı sanki sadece fitne çıkarmak için yazılmış gibime geldi şöyle bir açıklama yapmakta fayda vardır ölen bir kişinin amel defterinin kapanmadığını biliyoruz neden kapanmıyor acaba çünki dünyada yapmış olduğu eserleri veya hayrı hasenatı varsa devamlı defterine sevabı işlesin diyedir insanın dünyada bıraktığı dostları evlatları ve yakınlarıda onun bıraktığı birer eser gibidir mesela dinini yaşayan kuran ı kerim okuyan namazını kılan bir evlat yetiştirmişse o o kişinin dünyaya bıraktığı bir eser değilmidir işte o kişinin yetiştirdiği kişinin yaptığı her güzel davranış onun kapanmayan amel defterine olumlu olarak mutlaka yansıyacaktır ikincisi yasini şerifi okurken ölü duysun diye okunmaz yasin okunur ve ondan elde edilen sevap ölen kişinin ruhuna hediye edilir yani okunan yasin okuyan kişiye aittir orada ölmüş kişiye ait olan kazanılan sevaptır ve o sevapta ölen birisine bağışlanabilir işin gerçeği budur tabiki ölmüş birisine ne okursanız okuyun ama ona yapmış olduğunuz bir iyiliğin sevabını bağışlayabilirsiniz olaya bu açıdan bakalım lütfen arkadaşlar ….

 43. Öncelikle Sa Konuyu görünce küçükken kuran kursuna giderken izne geldiğimde bizim mahalledeki mezarlığa gidip orda yatan rahmetlilere okuduğum yasin ve diğer kuran-ı kerim süreleri aklıma geldi ozaman biz sevap işlemek için yapardık. Bilmiyorum şuan bile aklım karışık gerçekten yasin okumak sevapmıdır günahmıdır hala anlayamadım. Inşallah rabbimiz o dularımızı kabul eder selametle.

 44. Öncelikle sunu iyi anlamak gerekir.ölünün ardindan neden Kuran okunur.bir defa Kuran ölüye okunmaz.Kuran Allaha okunur.Allaha,ölmüs kimsenin günahlarini affetmesi,kabirde ona azap göstermemesi icin yakarilir.Yoksa ölüye Kuran okuyup,ölüye hitap etmek ölüyü uyarmak gibi bir mantik söz konusu degildir.Zaten bir diri ölüyle iletisime gecemez.Ruhlar baska alemdedir diriler baska alemde.Okunan Kuran da zaten Allahin ruhu ferahlatmasi icin bir duadir.Bunu iyi anladiktan sonra sorun kalmayacaktir diye düsünüyorum.Ayrica yüce kitabimizla ayni cümlede zarar ve bidat gibi cirkin kelimelerin gecmesini asla dogru bulmuyorum.

 45. saygı değer admin,diğer cevap ve soru yazan arkadaşlar kur’ani kerim bizim en yüce yol gösterici ve dünyada sarılacağımız kurtuluş çaremizdir.çünki allah’u teala bizi islam üzere yarattı elhamdülillah.bizde kulluk vazifelerimizi hz. kur’an ve yüce rasulümüzün gösterdiği yol üzere gidiyoruz .evet kul olarak belki tamamen islamın, kur’an ın emirlerini yerine getiremiyoruz fakat kendi adıma söyleyeyim, allah’ın yolundanda çıkmamaya özen gösteriyoruz yukarıda okuduğum çirkin kelimesini islam kelimesine hiç te yakıştıramadım doğrusu. bir hadiste, yasin suresini ölmüşlerinize okuyun der yüce rasul.bu nasıl bir düşünce kavramı .nasıl bir müslümanlık.hadi ben nasıl olacağını biliyorum daha yeni, islamiyeti anlamaya çalışan gençlerimiz bu yazıyı okuduklarında amaaan diyecekler ve bizden sonraki nesiller bizlere bir fatiha bile yollamaktan aciz kalacaklar.lütfen yazılarınızı gençlerimizin anlıyacağı dilden ve (çirkin,evet çirkin diyorum çünki bu yazı tamamen çirkin .okumaya başladığım ilk satırlarda bu yazıyı farklı bir dine mensup olan birinin yazdığını düşündüm(((((……)çarpıtmadan yazın yoksa çok vebale girersiniz admin bey hesap gününde kendinizin mi yoksa size inanan kişilerin mi hesabını vereceğiniz düşündürücü doğrusu allah affetsin

 46. Sayın yorucumcunun “bu yazıyı farklı bir dine mensup olan birinin yazdığını düşündüm” tesbiti, son derece doğru ve isabetli bir tesbittir.
  Evet bu yazıyı yazan şahsın farklı bir dine mensup olduğu aşikardır. Burada aslolan bu “farklı dinin” ne olduğunun tespitidir. Bunun tesbiti de elbette mümkündür. Yazarın, makalesinde savunduğu görüşün dayanağıdır. Eğer bu dayanak Kur’an ise, bu takdirde yazarın mensubu olduğu din İslam’dır. Yok eğer, hurafe ve bidat bataklığının ürünü olan rivayetler ise, bu takdirde yazar “gelenek dini” mensubudur.

 47. Bence ölünün arkasından toplanıp Yasin okunmalıdır, fakat ölen için değil geride kalanlar için Türkçe olarak okunmalı… Bakın bu kardeşimiz fani dünyadan göçüp gitti, biz geride kalanlar Kur’an’ın varlığını hatırlayalım ve kendimize çeki düzen verelim diye.. Ölen kişi içinse günahlarının affı için dua edilmeli… Ben bir din alimi değilim ama eğer dinimiz mantık dini ise benim mantığımla bulduğum budur. Tabi inşallah günaha girmiyorumdur belki de yanlış olan düşünceyi ifşa ederek…

 48. Geri bildirim: Sitemap 07.01.2014 | Ali Aksoy·

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s